Adams: Eesti ei tohi enam lubada mingeid „vihma käest räästa alla“ reforme

Arvamus, Uudised21.02.2019

Vabaerakondon seisukohal, et praegusel ajal on igati tervitatav poliitiline mõttetöö, mison suunatud küsimusele, kas ja mida oleks Eesti riigi korralduses vajatingimata muuta, selle hulgas ka Riigireformi Sihtasutuse vastav tegevus.

Kuigihulk sihtasutuse ettepanekuid on sümpaatsed, ei saa me toetada neid komplektina,kuna arvame, et praegused tulemused sisaldavad ilmseid vastuolusid ega ole piisavaltsüsteemsed. Näeme ka tervet rida probleeme, mis on Riigireformi Sihtasutuseljustkui kahe silma vahele jäänud. Seepärast oleme arvamusel, et pigem olekskvaliteetsem lähtealuseks võtta riigikogus tegutsenud riigireformiprobleemkomisjoni analüüs ja järeldused.

Vabaerakondon seisukohal, et nn riigireform, ükskõik millist sisu keegi sellele sõnalepüüaks anda, ei saa olla eesmärgiks omaette. Riigi korralduse muutmine saabkõne alla tulla alles siis, kui on selge, et soovitud tulemused ei olesaavutatavad mingil lihtsamal viisil. Kui Eesti riigi mõne asutuse tegevusegaei saa olla küllalt rahul, siis tuleks, meie arvates, kõigepealt püüda pannavastav asutus tulemusrikkamalt tööle. Kõikide rahvaste valmid tuletavad meilemeelde, et orkester ei hakka paremini mängima sellest, kui pillimeesteistekohti ümber paigutada.

Olemearvamusel, et praeguseks on välja joonistunud mitu probleemide erinevat tüüpi. Suurhulk neist tuleneb meie ühiskonnas ja elus toimuvatest muutustest, mida ei olnudvõimalik kaugelt ette näha või mida me ei saa ära hoida isegi siis, kui me sedatahaksime. Siia hulka kuulub muuhulgas rahvastiku massiline ümberpaiknemine jainterneti kasutuselevõtust tingitud muudatused. Eesti riik ja poliitika on jäänudniisugustele arengutele reageerimisega ja nende negatiivsetele aspektideleevendamisega üha hiljaks.

Teisestküljest paistavad välja ka need iseseisvuse taastamise ja riigi ülesehitamisekäigus tehtud otsused, mida praegu saame hinnata vaid kui vigu. Näiteks kõikmeie valimisdemokraatiaga seotud hädad ja ebavõrdsused. Hädavajaliku vigadeparandusega edasine viivitamise hind on muuhulgas ka selles, et see takistabvõimalusi tulemuslikult tegutseda uuemate, kujunevate probleemidega.

Eestiei tohiks riigi ja rahvana endale enam lubada mingeid haldusreformi taolisisegaseid ja poolikuid muutmisi, mille kohta meie esivanemad kasutasid võrdlust„vihma käest räästa alla“, st mis omakorda hakkavad kohe vajama parandamisi.

Sellest tulenevalt ei ühinenud Vabaerakond riigireformi läbiviimiseks kavandatud erakondade ühismemorandumiga.  

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.