Avaldus Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmise kohta

Uudised08.08.2019

Vabaerakond leiab, et Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni lihtne liitmine ei muuda (keskkonna)järelevalvesüsteemis midagi kvalitatiivselt paremaks.

ERR avalikustas Vabariigi Valitsuse reformikava, mis näeb ette, et keskkonna valdkonna ühendameti alla koondataks kaks asutust – Keskkonnaamet (KeA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI), mille funktsioonid kattuvad analüüsi järgi oluliselt. Kahe asutuse liitmisel peaks oluliselt vähenema halduskoormus ning liitmine peaks vältima ka tööülesannete praegust killustamist. Keskkonnavaldkonna ühendamet peaks alustama tööd jaanuaris 2021.

Vabaerakond tervitab Vabariigi Valitsuse initsiatiivi vähendada paisunud riigiaparaati ja selle varjatud struktuure (s.h SA või MTÜ-d). Samas on Vabaerakond vastu ametite ja inspektsioonide sisutule liitmisele. Vabaerakond on nõus riigi haldusreformi läbiviimisega, kuid seda vaid tingimusel, et reformi saavutatav tulemus on läbi mõeldud. Kogu riikliku (keskkonna)järelevalve süsteemi muutmata jätmisel pole oluline, kas asutusi on „36 või 6“

Vabaerakond on seisukohal, et Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud keskkonnajärelevalve süsteem ei ole asjakohane tänapäeva oludes. Samas, enne asutuste liitmist tuleb selgusele jõuda, milliseid ülesandeid tuleb täita, kui palju on selleks ressursse ning milline peab olema saavutatav eesmärk. Alles pärast seda saab rääkida milliseid ameteid on riigil tulevikus tarvis. Kindlasti ei tohi tekitada olukorda, kus üks ja sama asutus tegeleb nii korraldusliku poole juhtimise kui ka riikliku järelevalvega. Seda eriti iseenda tegevuse üle (mitte ajada segamini haldus- ja teenistusliku järelevalvega).

Kinnitust valitsuse läbimõtlematust tegevusest annab tõik, et kui KeA ja KKI liitmine annab justkui suure sünergia, kuna nende funktsioonid kattuvad oluliselt, siis transpordivaldkonnas moodustataks kaks uut ühendametit – Transpordi Planeerimise ja Investeeringute Valdkondade Amet ja Transpordi Järelevalvevaldkonna Amet. Nendes ametites peab korralduslik pool olema rangelt lahutatud riiklikust järelevalvest. Seega on KeA ja KKI liitmise taga katse tasalülitada keskkonnajärelevalve süsteem ja allutada see keskkonna korralduslikule poolele. Vabaerakond on sellisele tegevusele vastu

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.