Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ühiste kavatsuste memorandum

Pressiteade, Uudised25.05.2020

Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna juhatused on läbirääkimiste käigus otsinud ühisosa ja oleme leidnud, et kahe erakonna programmides on sisuline kattumine väga suur. Oleme jõudnud arusaamisele, et me ajame ühte asja, meie maailmavaade ja eesmärgid on suures osas samad ning ühiselt suudaksime neid paremini ellu viia. Seetõttu teevad mõlema erakonna juhatused liikmetele ettepaneku arutada ja hääletada ühise erakonna loomist.

Me näeme, et rohkem kui kunagi varem vajab Eesti uut ja värsket poliitilist jõudu, mis tahab, suudab ja on valmis muutma Eesti poliitika kurssi. Meie tahame, suudame ja oleme valmis. Me soovime luua uue erakonna Elurikkuse Erakonna keskkondliku ja loodushoidliku ning Vabaerakonna vabakonservatiivse maailmavaate baasil. Need täiendavad üksteist ja on omavahel kooskõlas.

Meie ühine eesmärk on selline Eesti, kus:

 • austatakse inimese vabadust;
 • otsuseid tehakse otsedemokraatia abil;
 • otsustamine toimub altpoolt ülespoole;
 • tugev isehakkamasaav kogukond on riigi alustala;
 • kõigil on võrdsed võimalused poliitikas osaleda;
 • inimeste õnnelikkus ja elurikas elukeskkond on tähtsam kui majanduskasv;
 • majandustegevus lähtub keskkonnahoidlikkuse põhimõttest;
 • inimesed hoiavad ja taastavad loodust;
 • toit on puhas ning kasvatatud loodust säästvalt;
 • energiat toodetakse taastuvatest allikatest loodust saastamata;
 • kaasaegne õppijakeskne haridus on riigi tähtsaim prioriteet;
 • pärandkultuuri hoitakse ning antakse edasi järgmistele põlvkondadele;
 • teaduskeskne Eesti on saanud loosungist tegelikkuseks;
 • igal tasandil leitakse ning viiakse ellu nutikaid ja loodushoidlikke lahendusi;
 • elanike tervise tagamine toimub loodushoidlikult ja vananemine on väärikas.

Mõlema erakonna programmides on selle uue, teistsuguse poliitika sisu ja eesmärgid selgelt paika pandud ja sõnastatud. Suured programmilised ühisosad tulevad esile viies meie arvates kõige tähtsamas valdkonnas, milleks on majandus, haridus, riigihaldus, kogukond, julgeolek. Mõlema erakonna programmide põhjal oleme koondanud ühispõhimõtted, mis  loovad tugeva aluse ja eelduse erakondade ühendamiseks.

1. Elurikkust hoidev ja taastav nutikas majandus

 • Meie eesmärgiks on keskkonda säästev ja parandav ettevõtlus. Majandustegevus peab olema suunatud looduse liigirikkuse kui inimkonna säilimise ainukeseks tagatiseks oleva olulisima vara hoidmisele, taastamisele ja säästlikule kasutamisele. Soovitavad vormid selleks on nn sinimajandus, ringmajandus, sotsiaalne ja elustiiliettevõtlus. Nii nagu igas elutegevuses, nii ka majanduses, eelistame tasakaaluprintsiipi – sama palju kui võtad, anna ka tagasi.
 • Keskkonna- ja kliimaeesmärke silmas pidades tuleb kõigiti toetada säästvat tootmist ja ringmajandust ning toiduainete ja esmatarbekaupade tootmist võimalikult tarbija lähedal, et vähendada transpordikulusid ja transpordiga kaasnevat keskkonnasaastet. Riiklike regulatsioonide ja maksusoodustustega tuleb toetada mahepõllundust ja mahetoodete levikut, kogukonnapõhise, kohaliku tootmise ja tarbimise arengut ning loodushoidlikke majandusvõtteid.
 • Vaba ettevõtlus. Riik peab oma poliitikatega looma ja tagama soodsa majanduskeskkonna ning selged tingimused ja reeglid, mida pidevalt ajakohastatakse. Riik peab inimeste majandustegevusse ja ettevõtlusse sekkuma nii vähe kui võimalik. Riigikapitalismi osakaal majanduses peab vähenema.
 • Paindlik ja eristav maksupoliitika. Maksustama ei pea rikkaks saamist, vaid rikas olemist. Tuleb vähendada ettevõtluse sisendite maksustamist, eeskätt tööjõumakse. Maksukoormust tuleb sellevõrra nihutada, kehtestades omakapitalimaksu ettevõtluses loodud lisandväärtusele ning muudele varaklassidele (sh kommertskinnisvarale).
 • Nutikas ettevõtlus. Soodustame teadusmahuka ja innovaatilise uue majanduse arengut. Riigi majanduspoliitika peab eelkõige toetama taibukaid paindlikke mikro- ja väike-ettevõtteid, kes suurendavad Eesti toodete ja teenuste mitmekesisust, suutes toota parema tarbimisväärtusega kestvamaid tooteid.
 • Teadusmahuka nutika ja keskkonda säästva tootmise arendamiseks tuleb suurendada riiklikke investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning luua paremad tingimused erainvesteeringutele.

2. Kaasaegne ja rikastav haridus

 • Haridus peab saama riigi enesestmõistetavaks ja mööndusteta prioriteediks number üks. Ainult see tagab Eesti ühiskonna ja riigi püsiva arenguvõimekuse ning Eesti inimeste tugevuse, väärikuse ja tarkuse iseseisvate ja iseotsustavate kodanikena.
 • Eestikeelne haridus peab saama kõigil tasemetel kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele.
 • Uued paindlikud haridusmudelid peavad saama tegelikeks. Võidule peab pääsema isiksuskeskne lähenemine hariduses, õpetaja ja õpilase loov koostöö. Rohkem tuleb rakendada aktiivõpet ja vähem reproduktiivõpet. Haridusprogrammides peab olema suurem osakaal inimest ja maailma seostava vaimsuse, kõlbluse, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde kasvatamisel.
 • Vähemalt alus-, alg- ja põhihariduses peab jääma ja arenema kodulähedane kool ja kogukonna suurem kaasamine kohaliku hariduselu korraldamisse.
 • Kõrghariduse ja teaduse konkurentsivõime peab olema tagatud riiklike investeeringute suurendamisega.

3. Alt üles toimiv tõhus riik

 • Riik tuleb muuta lihtsamaks ja tõhusamaks. Selleks peab vähendama ja lihtsustama seadusandlust ja asjaajamist, kärpima riigiaparaati ja bürokraatiat.
 • Tuleb suurendada kõigi inimeste võimalust poliitikas osaleda. Selleks peab muutma erakonnaseadust ja valimisseadust, lihtsustamaks erakondade loomist ja tagamaks neile valimistel võrdsed võimalused. Me nõuame valimisliitude taas lubamist Riigikogu valimistele. Otsedemokraatiat tuleb tugevdada ja rahvahääletuste tulemused tuleb muuta siduvaks nii kohalike kui ka kogu riigi poliitikate kujundamisel.
 • Riik peab toimima nii suures osas, kui võimalik, alt üles ehk otsustamine tuleb viia inimestele lähemale. Kõik otsused, mida saab teha kohapeal (kogukonna, küla, valla, linna tasandil), tulebki teha kohapeal. Riigile delegeerida ainult kogu riigi ja rahva hüveolu ning julgeolekut puudutavate valdkondade (haridus, tervishoid, sisejulgeolek, riigikaitse) korraldamine ja rahastamine, kasutades maksuraha mõistlikult ja sihipäraselt kogu rahva, mitte valitsevate erakondade huvides.

4. Kogukondlikkus ehk hajus riik

 • Loomulikul teel inimeste ühiselus ja -tegevuses kujunenud kogukond on meie vaates hästi toimiva riigi ja ühiskonna alustala. Riigi poliitika peab sellest lähtuma ja elujõuliste kogukondade toimimist igati soodustama. See oleks riigile ka rahaliselt kõige odavam viis oma poliitikaid ellu viia.
 • Kogukondadel peab olema esmane otsustusõigus kohaliku elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka näiteks riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel.
 • Eesti põliskogukondade ja pärandkultuuride hoidmine ning jõustamine tugevdab kogukondade toimetulekut ja toetab ühistegevusekeskset regionaalpoliitikat.
 • Kogukondlik otsustusmudel peab lähtuma elurikkuse ja elukeskkonna pikaajalisest säilimisest, sisaldades vajalikku selget vastutust ning järelevalvefunktsioone.

5. Kõikehõlmav julgeolek ja kindlustunne

 • Eesti riigi laiapõhjaline julgeolek ning inimese, pere ja kogukonna kindlustunne peavad olema üles ehitatud eri valdkondade laialdasele harmoonilisele koostööle. Kaitsevägi, politsei-, piirivalve- ja päästeteenistus on ainult osa sellest, jäämäe tipp. Julgeolekusüsteemi kuulub ka vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolek ning avatud, läbipaistev, korruptsioonivaba ja kaasav poliitika.
 • Vaba riiki tahab ja suudab kaitsta vaba, terve, haritud, ettevõtlik ja jõukas kodanik. Sellepärast peab riik oma kodanike julgeolekut ja kindlustunnet silmas pidades panustama võrdväärselt kõikidesse valdkondadesse, mis sellist inimest kasvatavad ja kujundavad, eelkõige kultuuri, haridusse, tervishoidu, majandusse. Tugev ja toimiv julgeolekusüsteem kujuneb nende pinnal.
 • Eesti riigikaitse on üles ehitatud laiapindselt ning on läbi põimunud erineva tasandi riigi-, era- ja kolmanda sektori struktuuridega, panustades tugevalt valmisolekusse ja kodanikukaitsesse. Toetame kohustuslikku ajateenistust ja Kaitseliidu tegevust. Julgeoleku aluspõhimõtteks on inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamine ning isikliku aktiivsuse soodustamine.

Meie ees on valik, kas hakkame neid eesmärke koos ellu viima või laseme kõigel vanamoodi edasi minna: laseme oma maa ära lagastada, veed ja õhu mürgitada ning riigi tükkhaaval maha müüa. Meie ees on küsimus: kui meie ei hakka neid eesmärke koos ellu viima ja neile ideedele ühiskonnas laiemat kandepinda otsima, kes siis seda teeb?

Meie erakondades on palju säravaid, tarku ja tublisid inimesi, nii noori kui vanu, kes hoolivad oma riigist, elukõlblikust keskkonnast ja laste tulevikust ning on valmis sellesse panustama.

Et meie tahet ja jõupingutusi saadaks edu, on mõistlik ühendada jõud, et suurema ja tugevama erakonnana ühiselt edasi minna ja samm sammu haaval need meie kõigi jaoks hädavajalikud muudatused teoks teha.

Eesti Vabaerakond                                                                                          Elurikkuse Erakond

Ain Ostra                                                                                                             Heli Piisang

Märt Läänemets                                                                                               Lauri Tõnspoeg

Vahur Kollom                                                                                                     Airi Hallik-Konnula

Arvet Lindström                                                                                                Lauri Klein

                                                                                                                               Siiri Tiivits-Puttonen

Heiki Lill                                                                                                               Rainer Kuuba

Eesti Vabaerakond                                                                                          Elurikkuse Erakond

Esimees                                                                                                               Peaministri kandidaat

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                           /allkirjastatud digitaalselt/

21.05.2020                                                                                                          21.05.2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.