Eesti Vabaerakonna põhikiri

EESTI VABAERAKONNA PÕHIKIRI

* Kinnitatud Vabaerakonna üldkoosolekul 23.04.2017.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Erakonna nimi on Eesti Vabaerakond (edaspidi: Vabaerakond). Vabaerakonna
nimelühend on EVA.
1.2 Erakonna juhatuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Vabaerakond tegutseb Eesti
Vabariigis ning vajadusel välismaal.
1.3 Eesmärgid
1.3.1 Vabaerakond on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.3.2 Vabaerakond on kodanike poliitiline ühendus, mille eesmärk on edendada avatud
ühiskonna põhimõtteid ja kaasata otsustusprotsessidesse ühiskonna liikmeid
ning kodanikeorganisatsioone.
1.3.3 Vabaerakonna soov on olla avatud dialoogile kodanikeühendustega. Selleks on
Vabaerakonna nimekirjad kohalikel, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel avatud
kodanikele väljaspool erakonda, võimaldades ühiselt koostatud valimisprogrammiga
kandideerida ka kodanikeliikumiste esindajatel.
1.3.4 Vabaerakonna eesmärk on demokraatliku parlamentaarse poliitika teostamine, mis
põhineb isikuvabadusel, hoolivusel ja traditsioonidel.
1.4 Tegevused
1.4.1 Vabaerakond osaleb Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi ja
kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, esitades kandidaate ning tutvustades oma
seisukohti.
1.4.2 Otsuse, kas kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osalevad
Vabaerakonna liikmed Vabaerakonna nimekirjaga või valimisliitude koosseisus, langetab
esinduskogu, kuulates ära piirkonnaühenduste ettepanekud.
1.4.3 Vabaerakond lähtub oma tegevuses erakonna programmist ning headest tavadest,
kommetest ja eesmärkidest, mis toetavad ja tugevdavad Eesti Vabariigi sõltumatust ja
iseseisvust.

2. ERAKONNA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Erakonna liige
2.1.1 Vabaerakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti
kodanik või Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes elab püsivalt Eestis.
2.1.2 Vabaerakonna uue liikme võtab tema kirjaliku avalduse alusel vastu piirkonna
juhatus või erandkorras Vabaerakonna juhatus.
2.1.3 Liikmel on õigus:
2.1.3.1 saada informatsiooni Vabaerakonna tegevuste kohta;
2.1.3.2 osaleda Vabaerakonna töös;
2.1.3.3 võtta osa Vabaerakonna üritustest;
2.1.3.4 olla valitud Vabaerakonna juht- ja kontrollorganistesse eeldustel, et
liikmemaks on tasutud ja ei ole täitmata aukohtu otsuseid.
2.1.3.5 lahkuda Vabaerakonnast kirjaliku avalduse alusel.
2.1.4 Liikme kohustus on:
2.1.4.1 järgida Vabaerakonna põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;
2.1.4.2 tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek. Vabaerakonna liige
võib motiveeritud põhjustel taotleda juhatuselt liikmemaksuvabastust või väiksemat
liikmemaksu kui üldkoosolekul otsustatud;
2.1.4.3 Vabaerakonna juht- või kontrollorganitesse valituna osaleda nende töös;
2.1.4.4 aidata kaasa Vabaerakonna ja Eesti arengule ning Vabaerakonna
programmiliste eesmärkide saavutamisele.
2.2 Erakonna toetajaliige
2.2.1 Vabaerakonna toetajaliige võib olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik.
Toetajaliikmeks võib olla ka vähemalt 16-aastane kodanik, kes elab püsivalt Eestis.
Toetajaliige ei tohi kuuluda ühtegi teise Eestis registreeritud erakonda.
2.2.2 Vabaerakonna toetajaliikmel on kõik Vabaerakonna liikme õigused ja
kohustused, kui põhikirjas ei ole määratud teisiti.
2.2.3 Toetajaliige võetakse vastu piirkonna juhatuse poolt kirjaliku avalduse alusel.
Selle puudumisel Vabaerakonna juhatuse poolt.
2.2.4 Toetajaliige ei pea maksma liikmemaksu.
2.2.5 Toetajaliige ei saa hääletada ega kandideerida Vabaerakonna üldkoosolekul
valitavatele kohtadele.
2.3 Erakonna liikme ja toetajaliikme väljaarvamine
2.3.1 Liikme ja toetajaliikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata
Vabaerakonna juhatus juhul, kui liige on saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus
Vabaerakonna põhikirjaga või kahjustab tahtlikult erakonna mainet. Juhatuselt saab
motiveeritud ettepaneku alusel liikme väljaarvamise arutamist nõuda Vabaerakonna aukohus
või piirkonnaühenduse juhatus vastavalt liikme piirkondlikule kuuluvusele.
2.3.2 Juhatuse sellekohase otsuse võib vaidlustada Vabaerakonna aukohtus või
üldkoosolekul. Kui aukohus jääb erinevale seisukohale, arutab juhatus väljaarvamise otsust
uuesti. Aukohtu otsus on juhatusele soovituslik.
2.4 Vabaerakond ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud
isikutega seotud isikutele.

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1 Vabaerakonna kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
3.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku
juhatus vähemalt ühekuulise etteteatamisega, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja
päevakorra eelnõu.
3.3 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kahenädalase etteteatamisega, kui
seda nõuab vähemalt 1/10 Vabaerakonna liikmetest.
3.4 Üldkoosolek:
3.4.1 valib liikmete hulgast esimehe üheks aastaks;
3.4.2 valib liikmete hulgast 10 juhatuse liiget üheks aastaks;
3.4.2.1 Vabaerakonna esimeheks ega juhatuse liikmeks ei saa valida liiget, kes on
juhatuse liikmena olnud ametis kolm järjestikust ametiaega;
3.4.3 valib liikmete hulgast 5-liikmelise aukohtu ja 3-liikmelise revisjonikomisjoni
üheks aastaks;
3.4.4 võtab vastu ja kinnitab Vabaerakonna põhikirja ja programmi ning teeb nendes
muudatusi ja täiendusi;
3.4.5 kinnitab liikmemaksu suuruse;
3.4.6 kinnitab majandusaasta aruande;
3.4.7 võtab vastu üldpoliitilisi seisukohti;
3.4.8 korraldab kuulamisi valitud juht- ja kontrollorganitele;
3.4.9 korraldab teisi tegevusi vastavalt heale tavale ja kehtivale seadusandlusele.
3.5 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete
lihthääleenamusega.
3.6 Igal hääleõigusliku liikme häälte arv üldkoosolekul tuletatakse valemist: ruutjuur
valitava organi liikmete arvust ümardatuna suurema täisarvuni.
3.7 Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel. Valituks osutuvad enim hääli saanud
kandidaadid.
3.8 Volituse alusel Vabaerakonna liikme esindamine üldkoosolekul ei ole lubatud.

4. ESINDUSKOGU

4.1 Esinduskogu juhib Vabaerakonna tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal talle
põhikirjaga seatud raamides ja pädevuses.
4.2 Esinduskogu moodustub erakonna piirkonna esindajatest, toimkondade ja ühenduste
esindajatest, Riigikogu fraktsiooni liikmetest, juhatuse liikmetest, Euroopa Parlamendi
liikmetest ja Vabariigi Valitsuse liikmetest;
4.2.1 piirkondade ja toimkondade esindajate arvu esinduskogus määrab esinduskogu
kodukord, selle puudumisel juhatuse ettepanekul üldkoosolek.
4.3 Esinduskogu:
4.3.1 valib enda hulgast kolmeliikmelise juhatuse, mis koosneb esimehest ja kahest
aseesimehest ja kinnitab oma kodukorra;
4.3.2 võtab vastu poliitilisi seisukohti, otsuseid ja tegevuskavu, esitab ettepanekuid ja
seaduseelnõude algatusi;
4.3.3 kinnitab erakonna Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste programmi ja
valimisnimekirjad, erakondadevahelised lepped ja valitsusdelegatsiooni koosseisu;
4.3.4 korraldab muid erakonna tegemisi vastavalt heale tavale ja kehtivale
seadusandlusele.
4.4 Esinduskogu tuleb kokku vähemalt kolm korda aastas vähemalt kahenädalase
etteteatamisajaga:
4.4.1 esinduskogu kutsub kokku esinduskogu juhatus;
4.4.2 esinduskogu võib korraldada erakorralisi koosolekuid vähemalt kahepäevase
etteteatamisega; erakorralise esinduskogu võib kokku kutsuda ka erakonna juhatus.

5. JUHATUS

5.1 Juhatusse kuuluvad esimees ja üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmed.
5.2 Juhatus:
5.2.1 määrab aseesimeeste arvu ja valib enda hulgast aseesimehe(d);
5.2.2 korraldab Vabaerakonna tegevust;
5.2.3 korraldab Vabaerakonna majanduslikku tegevust, sh kinnitab Vabaerakonna
eelarve;
5.2.4 loob büroo ja palkab töötajaid;
5.2.5 kutsub kokku üldkoosoleku, koostades selleks vajalikke eelnõusid ja aruandeid;
5.2.6 moodustab vajadusel valdkonnapoliitilisi toimkondi ja töörühmi Vabaerakonna
eesmärkide elluviimiseks ja koordineerib nende tegevusi;
5.2.7 koondab ja edastab Vabaerakonna poliitilisi seisukohti;
5.2.8 registreerib piirkondi vastavalt põhikirjale ja piirkonna sooviavaldusele;
5.2.9 täidab muid kohustusi ja korraldusi vastavalt üldkoosoleku ja esinduskogu
otsustele ning kehtivale seadusandlusele.
5.3 Juhatuse otsused võetakse vastu, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
5.4 Juhatuse koosolekud on avatud kõigile erakonna liikmetele
5.5 Kui juhatuse liige loobub valitud kohast, saab asendusliikmena juhatuse liikmeks
üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud liige. Võrdsete häältearvu korral
määratakse uus juhatuse liige liisu heitmise teel.

6. ESIMEES

6.1 Koordineerib ja juhib juhatuse tegevust, tema puudumisel juhib tegevust aseesimees.
Viimase puudumisel vanim juhatuse liige;
6.2 Esindab ühingut läbirääkimistel teiste organisatsioonidega, kui juhatus ei ole
otsustanud teisiti.
6.3 Esimehel on õigus esindada Vabaerakonda kõikides juriidilistes toimingutes. Esimees
võib volitada õigustoiminguteks aseesimeest ja tegevjuhti. Volituse kinnitab juhatus.

7. PIIRKOND

7.1 Erakonna territoriaalne üksus on piirkond. Piirkond on vastavuses Riigikogu valimiste
valimisringkonnaga. Lubatud on jagunemine maakondade ja Tallinna linnaosade kaupa.
7.2. Piirkonna moodustamise ja jagunemise otsuse teevad vastavate piirkondade liikmed.
Piirkond võib piirkonna juhatuse otsusel moodustada vastavalt vajadusele osakondi.
7.3 Piirkonna kõrgeimaks organiks on piirkonna üldkoosolek, mis koguneb vähemalt kord
aastas. Üldkoosolekul valitakse piirkonna juhatus kuni kaheks aastaks.
7.4 Piirkonna juhatus juhib piirkonda üldkogude vahelisel ajal. Piirkonna juhatus koordineerib
kohalike poliitikate loomist ning selles osalemist, hoiab sidet kohalike valimisliitude ja
kodanikeühendustega.

8. TOIMKONNAD, ÜHENDUSED

8.1 Liikmetel ja toetajaliikmetel on õigus algatada ühendusi ning kuni kümme
valdkonnapoliitilist toimkonda.
8.1.1 Ühendused ja toimkonnad kinnitab ja lõpetab Eesti Vabaerakonna juhatus.

9. AUKOHUS

9.1 Aukohus juhindub oma tegevuses erakonna põhikirjast ja eetilistest põhimõtetest.
9.2 Aukohus tegeleb ühingus tekkivate eetiliste ja isikutevaheliste vaidlustega ning vaatab
läbi Vabaerakonna liikmete esitatud kaebused ja ettepanekud ning teeb omapoolseid
ettepanekuid juhatusele.
9.3 Aukohtu ettepanekud juhatusele on soovituslikud, kuid juhatus peab neid arutama ja
langetama otsuse.
9.4 Aukohus koostab aukohtu menetluskorra ja esitab selle juhatusele kinnitamiseks.
Menetluskord on kättesaadav Vabaerakonna koduleheküljel.
9.5 Aukohtu liige ei saa olla erakonna Vabaerakonna esimees, juhatuse ega
revisjonikomisjoni liige.
9.6 Kui aukohtu liige loobub valitud kohast, saab aukohtu liikmeks üldkoosolekul järgmise
hääletamistulemuse saanud kandidaat.

10. REVISJONIKOMISJON

10.1 Revisjonikomisjon tegeleb Vabaerakonna finantskorra, põhikirja ja kodukorra
järelevalvega.
10.2 Revisjonikomisjon koostab menetluskorra, mille kinnitab juhatus. Revisjonikomisjoni
menetluskord on kättesaadav Vabaerakonna koduleheküljel.
10.3 Revisjonikomisjoni liige ei saa olla esimees, juhatuse ja Aukohtu liige.
10.4 Kui revisjonikodmisjoni liige loobub valitud kohast, saab revisjonikomisjoni liikmeks
üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud kandidaat.

11. BÜROO

10.1 Juhatus nimetab esimehe ettepanekul ametisse tegevjuhi;
11.1.1 tegevjuht võib olla juhatuse liige;
11.1.2 tegevjuht korraldab juhatuse otsuste täitmist;
11.2 Tegevjuht esitab juhatusele kinnitamiseks teised büroo töötajad.

12. ERAKONNA LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE

12.1 Vabaerakonna lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama
üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
12.2 Üldkoosolek, olles otsustanud Vabaerakonna lõpetamise või jagunemise, moodustab
komisjoni vara jagamiseks. Vabaerakonna lõpetamisel määrab üldkoosolek vara jagamiseks
õigustatud isikud. Vabaerakonna lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavuses
kehtivate seadustega.
12.3 Vabaerakonna ühinemisotsust peab toetama üle poole üldkoosolekul osalenud
liikmetest.
12.4 Ühinemislepingu koostavad ühinevate erakondade juhatused ning see jõustub pärast
poolte poolt allkirjastamist ja ühinevate erakondade üldkoosolekutel kinnitamist.
Ühinemislepinguga võib näha ette tähtajalisi erandeid põhikirja suhtes