Piirkonnaühendused

Vastavalt Eesti Vabaerakonna kodukorrale:

PIIRKOND

a) Erakonna territoriaalne üksus on piirkond. Piirkond on vastavuses Riigikogu valimiste valimisringkonnaga. Lubatud on jagunemine maakondade ja Tallinna linnaosade kaupa.
b) Piirkonna moodustamise ja jagunemise otsuse teevad vastavate piirkondade liikmed.
c) Piirkonna kõrgeimaks organiks on piirkonna üldkoosolek. Piirkonnad on oma tegevuses autonoomsed.
d) Piirkonna üldkoosolek koguneb vähemalt kord aastas. Piirkonna üldkoosoleku kutsub kokku piirkonna juhatus või 1/10 piirkonna liikmetest ühise allkirjastatud avalduse alusel. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra projekti saadab piirkonna juhatus koostöös arendusjuhiga kõikidele piirkonna liikmetele ja toetajaliikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Piirkonna üldkoosoleku korraldamisel on soovituslik järgida erakonna üldkoosoleku korralduslikke printsiipe.
e) Piirkond valib üldkoosolekul juhatuse, mille liikmete arv ei ole suurem kui erakonna juhatusel. Piirkonna juhi valib juhatus oma liikmete hulgast. Piirkonna juhatuse liige ja piirkonna juht võib olla erakonna toetajaliige.
f) Piirkond valib oma esindaja(d) esinduskogusse. Üldjuhul on piirkonna juht ka piirkonna (üks) esindaja esinduskogus, kui piirkonna juhatus ei otsusta teisiti. Soovitav on valida ka esinduskogu asendusliikme(d).
g) Piirkonna juhatus koordineerib kohalike poliitikate loomist ning selles osalemist. Piirkonna juht esitab vähemalt kord aastas erakonna juhatusele piirkonna tegevuskava ja eesmärkide täitmise aruande.
h) Piirkond hoiab sidet kohalike valimisliitude ja kodanikeühendustega.
i) Piirkond võib moodustada vastavalt vajadusele osakondi. Osakonna moodustamise otsustab piirkonna juhatus.