Fraktsiooni eelnõude tabel

 

EELNÕU PEALKIRI

MIKS JA MIDA?

KUHU JÕUDSIME

Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus

Soovime muuta Riigikogu valimiste nimekirja, et Riigikokku saaksid ikka need, kes koguvad rohkem hääli, mitte ei lähtutaks parteinimekirjadest.

Teine lugemine

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Soovime vähendada riigieelarvest erakondade rahastamist poole võrra, mis tähendab kokkuhoidu 2,7 miljonit eurot aastas.

Teine lugemine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

Kohalike omavalitsuse valimistel seada valimisnimekirjade pikkusele ülempiir, mis sõltub volikogu kohtade arvust. Mõistlik nimekirja pikkus võiks olla kahekordne mandaatide arv.

Tagasi lükatud 27.10.2015

Ettepanek Vabariigi Valitsusele Kindlustustegevuse seaduse muutmiseks

Tegime valitsusele ettepaneku algatada kindlustustegevuse seaduse muutmine moel, mis loob vastastikuste kindlustusseltside tegevuseks vajaliku regulatsiooni, et need saaksid pakkuda oma liikmetele õiglase hinnaga võimalikult soodsat teenust.

Tagasi lükatud 27.10.201

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Soovime sätestada Riigikogu liikmete õiguse esitada Vabariigi Valitsuse algatatud ja enne teist lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõude teisel lugemisel valitsuse esindajale küsimusi.

Teine lugemine

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Eesmärk on ära jätta 2017. aastale planeeritud majutusteenuste käibemaksu tõstmine 14%ni ning säilitada see 9% tasemel et säilitada ettevõtete konkurentsivõimet ja töökohti, eriti maakohtades paiknevates väiksemates majutusasutustes.

Tagasi lükatud 10.11.2015

Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muumise seadus

Soovisime õiglasemat maksusüsteemi, mis jõuliselt parandab madalapalgaliste majandusliku olukorda ja suurendab kokku ligi 80% palgasaajate sissetulekuid. Ettepanek oli seada tulumaksuvabaks miinimumiks 400 eurot kuus, tõstes samal ajal tulumaksu määra 24%-le.

Tagasi lükatud 11.11.2015

Tööturuteenuste- ja toetuste seaduse muutmise seadus

Soovisime kaotada 1. 05.2014 kehtima hakanud kitsenduse, millega ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kel puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist. juhatuse liikmed, kes on maksnud töötuskindlustusmaksu, peavad saama õiguse töötuskindlustusele, kui nad kaotavad töö.

Tagasi lükatud 25.11.2015

Paarkonna seadus

Kooseluseaduse ja kooseluseaduse rakendusseaduse eelnõu asendamiseks, eesmärgiga reguleerida samasooliste paaride õigusi ja suhteid.

Teine lugemine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valmise seaduse muutmise seadus

Soovisime rakendada kohalikel valmistel avatud nimekirja põhimõtet, mille kohaselt saab mandaadi see kandidaat, kelle isiklike häälte osakaal ringkonnas on kõige suurem, mitte see kelle määrab partei.

Tagasi lükatud 15.03.2016

Tööturuteenuste- ja toetuste seaduse muutmise seadus

Soovisime kaotada 1. 05.2014 kehtima hakanud kitsendus, millega ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kellel puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist. Juhatuse liikmed, kes on maksnud töötuskindlustusmaksu, peavad saama õiguse töötuskindlustusele, kui nad kaotavad töö.

Teine lugemine

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

Koalitsioon suurendas trahvimäärasid, et täita Riigikassat, meie meelest tuleb vältida täitevvõimu võimalikku soovi käivitada eelarve täitmiseks trahvimasin. Tegime ettepaneku suunata kõik rahalised karistused ja rahatrahvid stabiliseerimisreservi.

Tagasi lükatud 23.03.2016

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Nn peibutuspartide seadus. Parteid kasutavad parema valimistulemuse saamiseks teed, kus nimekad ja populaarsed Riigikogu liikmed või ministrid korjavad kohalikul valimisel hääli ka siis, kui on ette teada, et nad volikogus tööle ei hakka.

Tagasi lükatud 23.03.2016

Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus

Keelata eakate, puudega inimeste ja teiste gruppide ebavõrdne kohtlemine tervishoius, hariduses, sotsiaalvaldkonnas ja teenuste pakkumisel.

I lugemine lõpetatud

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Soovisime kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir (4,5x mediaanpalk), et soodustada kõrgepalgaliste tippspetsialistide Eestisse jäämist ja siia tulemist, samuti uute kõrgemapalgaliste ja teadmistel baseeruvate töökohtade asutamist.

Tagasi lükatud 09.06.2016

Ettepanek Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga

Riigiasutuste krediit- ja deebetkaartide valdkond vajab süvaanalüüsi ja auditit, riiklike maksevahendite kasutamine ei saa olla põhjendamatu või kergekäeline otsus.

Tagasi lükatud 01.06.2016

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Muuta maksusüsteemi õiglasemaks ja oluliselt parandada madalapalgaliste majanduslikku olukorda (u 80% palgasaajatest), tõestes tulumaksuvaba miinimumi 400 euroni kuus ja tulumaksumäära 24%-ni.

Tagasi lükatud 01.06.2016

Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse muutmise seadus

Oluline on säilitada ja talletada Riigikogu ajaloo seisukohalt olulised dokumendid, dokumendikavandid ja salvestised.

Tagasi lükatud 16.06.2016

Ettepanek Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega

Kaotada sotsiaalmaksu kohustusliku miinimummäär ja võtta kasutusele tunnipõhine palgaarvestus.

Tagasi lükatud 14.06.2016

Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus

Eelnõu näeb ette, et kui Riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli Riigikogu liige vähemalt kaks aastat. Hüvitise suurus on sellisel juhul Riigikogu liikme ühe kuu ametipalk.

Tagasi lükatud 27.10.2016

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Looduse kaitsmise huvides seatakse looduskaitseseaduse alusel erinevaid tegevuste piiranguid maaomanikele. Maaomanikul on vastava piirangu kohaselt õigus saada riigilt kompensatsiooni. Eelnõu eesmärk on tagada, et olulise avaliku huvi ilmnemisel eraomandile seatavad olulised piirangud kompenseeritakse. Püüdleme selle poole, et üldiste huvide ja üksikisiku õiguste vahel oleks õiglane tasakaal.

Tagasi lükatud 6.12.2016

Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus

Eelnõu näeb ette Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise, et tagada Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus. Sellega parandatakse praegu seaduse viga, mis väärtõlgendab põhiseadust ja võimaldab saata presidendivalimised pendlisse Riigikogu ja valimiskogu vahel. Eelnõu tagab poliitilist stabiilsust ning on oma sisult reageering tekkin negatiivsele kogemusele sügisel 2016.

Teine lugemine

Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Eelnõuga pannakse valitsusele kohutus esitada riigieelarve strateegia Riigikogule kinnitamiseks. Strateegiline riigi rahandusedebatt peab toimuma parlamendis. Hetkel kinnitab strateegiat valitsus. Eelnõuga suurendatakse Riigikogu rolli.

Teine lugemine

Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Eelnõu näeb ette muuta ambulatoorse eriarstiabi visiiditasude maksmise korda ja kehtestada, et visiiditasu ei või nõuda, kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla 19-aastasele puudega isikule. Praegu küsivad paljud haiglad visiiditasu ka puuete lastelt. Puuetega lastega pered on tihtipeale keerulises majanduslikus olukorras ja visiidid arsti juurde on väga sagedased.

 

Teine lugemine

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli

Eelnõu näeb ette abinõud Riigikogu uurimiskomisjoni tegevuse tõhustamiseks ja tagada isikute ilmumine komisjoni ette ning dokumentide ja andmete edastamine komisjoni nõudel. Eelnõu tagab Riigikogu uurimiskomisjoni töö paremate sunnivahenditega, austades samaaegselt inimeste põhiõigusi. Eeskujuks on võetud arenenud demokraatiate traditsioonid.

Tagasi lükatud 18.01.2017

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Eelnõuga soovitakse luua tõhus sanktsioon, et takistada erakondade eelarve miinusesse minekut ning võlgu tehtud valimiskampaaniaid. Eelnõu näeb ette, et kui erakonna netovara väärtus majandusaasta lõpu seisuga on kaks aastat järjest negatiivne, siis riigieelarvelise toetuse maksmine peatatakse kaheks aastaks.

Tagasi lükatud 24.01.2017

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vabariigi Valitsuse liikme kandidaadile ei ole kehtestatud ühtegi nõuet, mis on avalikus sektoris väga suur ja põhjendamatu erand. Eelnõu sätestab, et minister peab olema usaldusväärne, ilma kehtivate kuriteo eest määratud karistusteta ja

täielikult teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, kes valdab vabalt eesti keelt.

Tuleb esimesele lugemisele

Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus

Eelnõu näeb ette kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir. Seni ei ole Eestis sotsiaalmaksu piirmäära kehtestatud. Tegemist on uue nähtusega Eesti maksupoliitikas. Eelnõuga soovitakse soodustada kõrgepalgaliste spetsialistide Eestisse toomist ja jäämist ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist, et aidata Eesti majandusel muutuda targemaks ja tootlikumaks.

Tuleb esimesele lugemisele, menetletud varem ka.

Haldusreformi seaduse muutmise seadus

Eelnõuga antakse valitsusele paindlikumad võimalused, et teha omavalitsuste liitmine mõistlikumaks, mis arvestab paremini kohalikku eripära. Haldusreformi seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud loetelu eranditest, mida Vabariigi Valitsusel on lubatud teha omavalitsusüksuste sundliitmise käigus, asendatakse üldise erandi tegemise õigusega. Vabariigi Valitsusele antakse erandite tegemisel vabad käed tingimusel, et valitsus järgib eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 loetletud põhimõtteid.

Tuleb esimesele lugemisele.