Intervjuu Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurmega tööjõupuuduse leevendamisest

Intervjuu30.08.2018

Seoses üha teravneva tööjõupuudusega esitasime Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurmele küsimused vajalike muudatuste kohta.

Milliseid võimalusi näeb Vabaerakond tööjõupuuduse leevendamiseks?

Esmalt tuleb ära kasutada nende eestimaalaste potentsiaal, kes täna on tööturult mingil põhjusel kõrvele jäänud. Töötutele on vaja pakkuda tänapäeva vajadustest lähtuvat ümberõpet. Töösuhted tuleb muuta paindlikumaks, et osalise tööajaga saaksid töötada nii tudengid kui pensionärid. Teiseks tuleb vähendada tööjõumakse. Madalamad tööjõumaksud jätavad töövõtjatele rohkem raha kätte ning julgustavad looma uusi töökohti. Kolmandaks peab riik soodustama töötajate pidevat erialast täiendõpet maksusoodustustega. Kvalifitseeritud töötjad suudavad luua kaasaegsemaid ning konkurentsivõimelisemaid tooteid ja teenuseid. Neljandaks tuleb säilitada konservatiivne suhtumine võõrtööjõu kasutamisse. Võõrtööjõu sissetoomine peab olema selgelt reguleeritud ning selle kasutamine sektorite kaupa analüüsitud ja motiveeritud. Erandina tuleb käsitleda kõrgemat lisandväärtust loova tööjõu (nt IKT sektoris) kasutamist.

Missuguseid seadusi tuleks Vabaerakonna hinnangul muuta?

Radikaalselt on vaja muuta töösuhteid reguleerivaid seadusi, eeskätt töölepinguseadust. Vabaerakond soovib suuremat rolli sektoripõhistele kollektiivlepingutele. Tööaja arvestus tuleb muuta tunnipõhiseks, millest lähtudes arvestatakse ka sotsiaalmaks. Seadusandlus peab soodustama kaugtöö tegemist, see võimaldaks muuhulgas töökohtade liikumist keskustest kaugemale. Töötajate ja mikroettevõtjate maksudest peab laekuma senisest suurem osa kohalikele omavalitsustele, et tekitada kohtadel huvi uute töökohtade loomiseks. Riigil tuleb hakata pidevalt prognoosima tööjõuvajadusi. Ning vastavalt sellele esitada tellimused haridusasutustele, koolitada ise nii tööandjaid kui ka töövõtjaid ning organiseerida täiskasvanute ümberõpet. Üks põhivaldkondi peaks olema IT- ja digitöö õpe neile, kes on (kõrg)kooli lõpetanud mõnel teisel alal. Haridussüsteem peab noori valmistama ette eluaegseks õppeks ja pakkuma orienteerima pidevalt täiendus- ja ümberõppe võimalusi.

Vajalikke seadusandluse muudatusi on palju, millises järjekorras Vabaerakond neid planeerib?

Esimeses järjekorras tuleb käsile võtta töölepinguseaduse muutmine. Kiiresti vajab täpsustamist ka reeglistik, mis reguleerib võõrtööjõu sissetoomist. Vabaerakond tõstatab kindlasti ka tööjõumaksude alandamise küsimused ning vormistab eelnõud, mis kohandavad haridussüsteemi muutuva tööturu vajadustega.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.