Karina Küppas: Kohtla-Järve riigigümnaasium – eestikeelse hariduse proovikivi

Arvamus, Kommentaar, Uudised22.02.2019

Rajatava Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ümber puhkenud kired selle õppekeele üle on kahtlemata ülimalt märgilise tähtsusega. Veelgi enam, Vabaerakonna seisukohalt on tegemist meie riikliku hariduspoliitika tõelise proovikiviga: mis suunas läheb edasi pikki aastaid, tegelikult juba terve inimpõlve kestnud üleminek eestikeelsele ühtluskoolile.

Kas jätkub lõputu „üleminekuperiood“, st koera saba raiumine jupphaaval, või luuakse jõuline pretsedent, mis annab hoogu ja eeskuju edasistele arengutele. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 sõnastab: „Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus.“

Sellest lähtuvalt on Vabaerakond oma valimisprogrammi haridusosassätestanud ühe aluspõhimõttena nõude: „Eesti elanikele peab haridus igalharidusastmel ja igal pool olema kättesaadav eesti keeles.“ See ei ole pelgaltideoloogiline fraas, vaid kantud elulisest vajadusest ja hoolest kõikide Eestiinimeste, ka muukeelsete – eeskätt venekeelsete eest, tagamaks kõigile võrdsedvõimalused hariduslikuks ja tööalaseks edasiminekuks ning osalemiseks Eestiühiskonnas. Riiklikult toetatud segregatsioon hariduses peab lõppema. Venerahvusest ja vene emakeelega Eesti kodanikud peavad saama eestlastega võrdsevõimaluse omandada haridus nende kodumaa riigikeeles ja osaleda täisväärtuslikekodanikena ühiskonnaelus. Kohtla-Järve gümnaasium on riigigümnaasium.Riigigümnaasiumis peab õppetöö toimuma riigikeeles – eesti keeles. Riigigümnaasiumiei saa mitte mingil juhul käsitleda (ülal tsiteeritud põhiseaduse paragrahvivääralt tõlgendades) vähemusrahvuse õppeasutusena.

Probleem, mille ümber diskussioon käib, on iseenesesttõsine. Kas Kohtla-Järve ja selle lähiümbruse suures osas venekeelsetestkogukondadest ja venekeelsetest koolidest uhiuude riigigümnaasiumi astuvad võiseal oma gümnaasiumiharidust jätkavad õpilased saavad eesti keeles hakkama?Ilmselgelt praegu paljud ei saa, seest riigi kooliarendus regioonis pole omatööd hästi teinud ja lapsed ei ole põhikoolis eesti keelt selgeks saanud. Kassee olukord peab aga riigigümnaasiumi edasi kanduma?

Kui Kohtla-Järve riigigümnaasium tuleb kakskeelne, midapraegune haridusminister Mailis Reps ilmselgelt soovib, oleks see ohtlikpretsedent, mis lükkaks lahendusi ainult edasi ja seaks kohalikud venelasedilmselt veel paljudeks aastateks ebavõrdsesse olukorda. Näiliselt kaitstaksenende õigusi, tegelikult suunatakse nad lõksu.

Mida peab tegema?

Uue Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekeel peab olemaalgusest peale eesti keel. Puuduliku eesti keele oskusega õpilastele peab sisseseadma eesti keele intensiivõppe, rakendades selleks eesti keele võõrkeelenaõpetamises väljaõppe saanud õpetajaid. Kui neid praegu piisavalt ei ole, tulebasuda neid viivitamatult välja õpetama.

Lisaks sellele tuleb (vähemalt alguses) erialatundidesrakendada abiõpetajaid ja tugiisikuid, kes aitavad kehvema eesti keele oskusegaõpilasi järele. Riik peab tegema ülal nimetatud eesmärkide täitmisekslisakulutusi, milles osa oleks eesti keele õpetajatele erandkorras kindlaksmääratud koefitsiendiga palk.

Kohe tuleb intensiivistada eesti keele õpet kõigis piirkonnalasteaedades ja põhikoolides, et järgmised aastakäigud gümnaasiumi astujaidoleks eestikeelseks õppeks juba valmis. Tuleb teha intensiivset selgitustööd vene perekondadeseestikeelse gümnaasiumihariduse eelistest ja vajalikkusest just nende laste tuleviku seisukohaltharidustee jätkamisel, parema töö leidmisel ja lõimumisel Eesti ühiskonda.

Mõningane üleminekuaeg praeguses olukorras on ilmselt möödapääsmatu, aga algusest peale peab paika panema võimalikult lühikesed tähtajad täielikult eestikeelsete programmidega edasiminekuks, mis ei oleks rohkem kui 3, äärmisel juhul 5 aastat.

Kui eestikeelne Kohtla-Järve riigigümnaasium ebaõnnestub ja käima läheb Keskerakonna kakskeelse kooli variant, võib see määramatuks ajaks blokeerida eestikeelse ühtluskooli suure programmi Eestis.

Karina Küppas (nr 172) kandideerib Vabaerakonna nimekirjas Ida-Virumaal

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.