Kaul Nurm: milline on Vabaerakonna riigihaldus- ja regionaalpoliitika?

Uudised21.08.2018

Vabaerakonna esinduskogu kinnitas Kauksis toimunud erakonna suvepäevade ajal 2019. aasta märtsikuus toimuvateks Riigikogu valimisteks valmistudes seisukohad riigihaldus-, regionaal- ja maaelupoliitikas.

Erakonna selle valdkonna põhisõnum on, et inimväärsed elamistingimused peavad olema tagatud ühtlaselt üle terve Eesti. Selleks me näeme ette vähemalt kuut olulist sammu.

1. Luua tuleb tugevamad omavalitsused

Eesti iseseisvuse taastamise järgset halduskorraldust iseloomustab tugevalt tsentraliseeritud keskvalitsus ning väheste pädevuste ja olematu fiskaalautonoomiaga kohalikud omavalitsused. Suur arv väikseid omavalitsusi ning kuni neljakordsed sisemajanduse kogutoodangu erinevused ühe elaniku kohta piirkonniti on olnud peamised takistused keskvõimu detsentraliseerimisele.

Reformierakonna valitsuskoalitsiooni poolt seadustatud ja Keskerakonna valitsuse jõustatud haldusterritoriaalne reform vajab veel enne, kui see on lõppenud, olulist vigade parandust – loodud 79 omavalitsust ja 79 tõmbekeskust ei taga Eestile ühtlast arengut.

Me seadustame omavalitsustele selged ülesanded, finantseerimise, kohalikud maksud ja fiskaalautonoomia. Samuti seadustame omavalitsuste tulubaasi üleriigilise ühtlustamise reeglid. Korrastamist vajavad linna ja valla (kui haldusüksuste) mõisted, need peaks olema teineteist välistavad. Sundliidetud omavalitsustes tuleb piiriäärsetele asulatele tagada vaba enesemääramisõigus liituda oma loomuliku tõmbekeskusega jne.

Soovime seega kohaliku omavalitsuse rolli Eesti halduskorralduses suurendada, kuna majanduslikult ja administratiivselt võimekamad omavalitsused teevad avalike ülesannete ja võimu detsentraliseerimise järjest enam võimalikuks. Omavalitsused saavad seeläbi pakkuda kodanikusõbralikumaid, tõhusamaid ja kvaliteetsemaid avalike teenuseid.

2. Riiklike avalike teenuste kättesaadavust piirkondades tuleb kindlustada

Kodanikud näevad pidevalt, kuidas keskvalitsusasutused kavandavad sulgeda või juba sulgevadki erinevaid maakondlike esindusi – haiglate kirurgia- ja sünnitusosakondi, autoregistrikeskuse büroosid, maakohtuid jms, kusjuures neid otsuseid langetavad Tallinna ametnikud ilma et rahvalt mandaadi saanud kohalikud või üleriigilised esinduskogud on saanud sõnagi sekka öelda. Selline olukord on meile vastuvõetamatu.

Vabaerakond seisab selle eest, et Eesti riiki arendataks regionaalselt tasakaalustatult, kus riigi universaalsed avalikud teenused – haridus, tervishoid, teedeühendused ja ühistransport, side, korrakaitse, päästeteenused jms – on kodanikele võrdselt kättesaadavad kõikides piirkondades. Seetõttu peame oluliseks seadustada ministeeriumitele, ministeeriumi allasutustele, riigiametitele ja riigi sihtasutustele kohustusliku avalike teenuste kohalolu kõikides maakondades.

Samas peame oluliseks Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti ja Ida-Viru arendusregioonidena uue valitsemistasandi juurutamist, mis integreeriks altpoolt nendesse piirkondadesse kuuluvate omavalitsuste koostööd ja ülevalt keskvalitsuse otsustuspädevusi.

Arendusregioonidele tuleb anda suurem roll riikliku regionaalpoliitika ja investeeringute kujundamisel, Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete kavandamisel, ettevõtluse arendamisel, tööstuspiirkondade ja piirkondlike kompetentsikeskuste loomisel, kutsehariduskorralduses, jäätmemajanduses jms.

3. Keskvalitsust tuleb vähendada, sh e-riigi kaudu

Eesti riik pakub tänaseks oma kodanikele rohkem kui 1400 erinevat e-teenust, mis on aga valdavalt väljaarendatud 2000-te aastate alguses. Eesti e-riigi teenused on seega nii tehnoloogiliselt, kui kontseptuaalselt kiiresti vananevad ja need vajavad kaasajastamist.

Vabaerakond ütleb tehnoloogiale selge „ja“ ning toetab ulatuslikku riiklikku investeerimisprogrammi Eesti e-riigi kaasajastamiseks. Me pakume sellega kodanikele järjest integreeritumaid ja kasutajasõbralikemaid e-teenuseid ning tõhusamaid ja läbipaistvamaid e-kaasamise lahendusi. E-riigi teenused peavad muutuma kättesaadavaks ka erinevatel mobiilirakendustel.

Vabaerakond peab oluliseks ka kogu avaliku sektori valitsemismudeli lihtsustamist: soovime saavutada ministeeriumite, riigiasutuste ja -ametite tegevuste dubleerimise vähendamist ja selgemat koordinatsiooni, administreerimiskulude kokkuhoidu ja õigusloome mahu vähendamist. Meie käsitluses on keskvalitsus kodanikke kaasav, kus kodanikud saavad panustada nii avalike teenuste koosloomesse, kui ka osaleda erinevate tasandite otsustusprotsessides.

Peame vajalikuks, et keskvalitsus annaks järjest enam avalike teenuste osutamise ülesandeid üle era- või kolmandale sektorile.

4. Lahti tuleb öelda Tallinna-kesksest regionaalpoliitikast

Meie regionaalpoliitika keskmes on ettevõtluse, töökohtade ja majandusliku konkurentsivõime arendamine kõikjal väljaspool Tallinna.

Vabaerakond on Eestis ainus, kes toetab Tallinna ja ülejäänud Eesti jagamist Eurostati territoriaalüksuste liigituse ning Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste edaspidisel taotlemisel ja rakendamisel kaheks eraldi mittehalduslikus piirkonnaks eesmärgiga vähendada pealinna ja muu Eesti arenguerinevusi. Selline tegevus annab meie hinnangul Eesti riigile rahalist võitu kuni 1 miljard eurot iga 7-aastase EL-i finantsperioodi jooksul.

Anname neljale arendusregioonile kindlad EL-i struktuurifondide toetuskvoodid ja pädevuse toetusi jagavate meetmete koostamisel eesmärgiga, et need vastaks rohkem piirkondade ootustele ja erisustele.

Toetame suurinvesteeringuid regionaalsete taristute väljaarendamiseks: Tallinn – Tartu, Tallinn – Pärnu ja Tallinn – Narva põhimaanteede nelja-realiseks ehitamist ja Suurele väinale püsiühenduse (silla või tunneli) rajamist. Toetame ka Rail Balticu ühendust Euroopaga, kuid selle rajamist olemasolevale kas Tallinn – Pärnu või Tallinn – Tartu – Valga trassikoridorile, mille peaks eelnevalt välja selgitama uuringud.

Ühtlasi peame häbiväärseks, et ei varasemad Reformierakonna valitsused, ega ka tänane Keskerakonna koalitsioon pole suutnud ja ei soovigi viia 40% Eesti elanikeni (valdavalt maaelanikeni) ülikiiret internetiühendust. Vabaerakond viib selle iga sooviavaldanud maamajapidamiseni.

5. Eesti loodusressursse tuleb majandada kohalikes huvides

Eesti looduslike ressursside (vesi, maa, mets, päike, tuul ja maavarad) majandamisel peab Vabaerakond oluliseks, et need oleksid kohalike ettevõtjate teenistuses. Sealhulgas toetame üle Eesti hajutatud taastuvenergia tootmismudelit. Selline lähenemine loob motivatsiooni tuhandetele peredele jätkata elu ka väljaspool Tallinna. Me vastustame Eesti põhiliste loodusvarade muutmise teiste riikide suurkorporatsioonide odava ja keskkonda reostava tooraine baasiks.

Seadustame Eesti metsaressursi säästvaks majandamiseks iga-aastased jätkusuutlikud raiemahud, mis ei ületa metsa loomulikku juurdekasvu. Seome raiemahud raieküpse metsa mõiste ja kogustega. Tagame vanade liigirikaste ja elupaigakesksete metsade kaitse lageraie vastu.

Meie nägemuses ei peaks Riigi Metsamajandamise Keskus (RMK) üldse tegelema intensiivse metsamajandamisega. RMK roll võiks olla valitseda nende tänases kasutuses olevast metsamaast ca 300 000 ha majanduslikust kasutusest väljasolevat metsa rangeks kaitsmiseks või keskkonnaseisundi hoidmiseks, samuti loodushoiuga seotud muude avalike teenuste (terviserajad, puhkealad, looduskeskused jms) osutamiseks.

Annaksime RMK hallata oleva intensiivselt majandatava metsamaa rangelt säästva metsanduspoliitika printsiipide alusel kuni 300 ha suuruste talunditena samades piirkondades tegutsevale 3000-5000 väikeettevõttele ja talule pikaajalisele rendile. Nendest rendituludest finantseeriksime sh RMK või Keskkonnaameti keskkonnakaitselisi ülesandeid.

Põllumajanduses peame aga kogu Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tasandil vajalikuks läbi viia radikaalseid reforme, millised on Ameerika Ühendriigkides läbi viidud juba rohkem kui 20 aastat tagasi.

Esimese asjana tuleb teostada reformid põllumajandustoetuste järk-järguliseks vähendamiseks ja turutoimimise suurendamiseks, millega tarbijad võtaksid järjest enam üle maksumaksjate seniseid kohustusi.

Teiseks tuleb suur osa tänastest põllumajanduse otsetoetustest ümber kujundada põllumajandustootjate saagi- ja sissetulekukindlustuseks ja neid tuleb rakendada üksnes turukriiside või oluliste saagikahjude korral, ülejäänud ajal peavad tootjate sissetulekud tekkima turutingimustel ja otse tarbijatelt. Sellega me loome põllumeestele stabiilsuse ja kindlustunde.  Maaelu – ja arengutoetused peavad aga tagama talude struktuuri ja traditioonilise hajaasustuse.

6. Maamajanduslikku ühistegevust tuleb ajale järgiaidata

Meie hinnangul vajab ka majandusliku ühistegevuse alane seadusandlus Eestis olulist kaasajastamist. Tänaseni puudub Eestis avalik kontroll ühistute omanike ja nende osaluste üle.

See teave peab olema avalikult kättesaadav, nii nagu on seda osaühingute ja aktsiaseltside puhul.

Ühistu liikmete majanduslike huvide kaitseks soovime me seadustada ühistu varaga tehingutele ühistu juhatuse või nõukogu liikmega (või nende sugulastega) nõude kooskõlastada need tehingud ühistu üldkoosolekuga. Tänaseks on Eestis ilmnenud arvukalt juhtumeid, kus ühistu juhtorganid on seaduslike tehingutega iseendi ja ühistu vahel varastanud ühistu liikmed nende teadmata sisuliselt paljaks.

Kõige olulisemad muudatused puudutaksid aga ühistute individualiseeritud finantseerimis-, juhtimis- ja kontrolliprintsiipe. Seadustame näiteks kapitaliintensiivsetele ühistutele kohustuse pidada individualiseeritud omakapitaliarvestust, võimaldame ühistutele mitteliikmete hääleõiguseta omakapitali kaasamist ning ühistute osakute ja võlakirjadega börsil kauplemist.

Vabaerakonna valimisprogrammi riigihaldus-, regionaal- ja maaelupoliitika peatükist leiavad valijad rohkem kui 100 seisukohta sellest, kuidas säilitada maapiirkondades riiklikud avalikud teenused, luua uusi ettevõtteid, töökohti ja majanduskasvu ning arendada kvaliteetset elukeskkonda. Me astume seega võitlusesse regionaalselt tasakaalustatud Eesti arengu eest.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.