Kas Helir-Valdor Seeder eksis ministrina seaduse vastu?

Arvamus14.02.2019

Erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder korraldas ja kinnitas põllumajandusministrina aastatel 2011-2014 MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ rahastamist rohkem kui 260 000 euroga, olles samal ajal ka selle spordiliidu juhatuse esimees. Esitasin seetõttu eelmine nädal riigiprokuratuuri kuriteoteate toimingupiirangu rikkumise kahtlusega.

Eelmise aasta lõpus põhjustasajakirjanduses palju kirgi 26 miljoni euro nn poliitilise katuseraha jagamineRiigikogus, kuigi selles pole midagi õigusvastast. Vabaerakond on püüdnudavalikkusele pidevalt selgitada, et see on vaid jäämäe veepealne osa, sestsamal ajal jagavad ministeeriumid iga aasta kolmandale sektorile sarnaseltlaiali suurusjärgu võrra suurema summa, ehk ca 200 miljonit eurot.

Nende arvude uurimiseksedastasin kõikidele ministeeriumitele 23. jaanuaril 2019. aastal teabenõudekolmanda sektori organisatsioonide rahastamise kohta. Maaeluministeeriumedastas oma vastusega Vabaerakonnale muuhulgas dokumendid, millest vaatas kohevastu üks suur anomaalia – ministeerium on nimelt aastast-aastassepõllumajandusorganisatsioonide toetuste realt toetanud pidevalt ka ühte, javaid ühte spordiorganisatsiooni. See puudutab MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“rahastamist.

Asjaolude selgitus

Konkreetsemalt nähtub Maaeluministeeriumi käskkirjadest, et Helir-Valdor Seeder on korraldanud ja kinnitanud põllumajandusministrina (ta töötas põllumajandusministri ametikohal ajavahemikus 05.04.2007 – 26.03.2014) ministeeriumi eelarvest iseendaga seotud MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ rahastamist järgmiselt:
31. jaanuari 2011.a käskkirjaga nr 27 – 67 108 eurot;
9. veebruari 2012.a käskkirjaga nr 28 – 65 231 eurot;
17. jaanuari 2013.a käskkirjaga nr 20 – 65 000 eurot;
17. jaanuari 2014.a käskkirjaga nr 12 – 65 000 eurot.

Äriregistri andmetel tegutsebHelir-Valdor Seeder samas ka MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ juhatuse esimehenaalates 2011. aasta 5. oktoobrist tänaseni.

Seeder selgitas nii Delfile,Postimehele kui ERR-ile, et selline toetus spordiliidule „Jõud“ seadustatiriigieelarves nii aastaid enne teda, tema ministriks oleku ajal, kui ka pärastseda, ja see on ka käesoleva aasta eelarves. „Riigikogu on selle heaks kiitnud,valitsus on selle heaks kiitnud ja see raha on tulnud koguaeg enne siispõllumajandusministeeriumi, praegu maaeluministeeriumi eelarve kaudu,“ selgitasSeeder.

Seeder üritab seegaavalikkusele selgitada, et ta viis ellu vaid Riigikogu otsuseid. Paraku on seeselgitus vale nii 2019. aasta, kui ka aastate 2011-2014 kohta.

Seederi poolt näiteks09.02.2012 antud käskkirjas nr 28 on kirjas, et see haldusakt on antud„Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 49 lõike 1 punkt 8 ja Vabariigi Valitsuse 30.juuli 2004. a määruse „Põllumajandusministeeriumi põhimäärus“ § 8 lõike 2punkti 18 alusel, mis täpsustavad üksnes ministri pädevust ministeeriumijuhina.

Samutisisaldub käskkirjas, et see on antud kooskõlas „2012. aasta riigieelarveseaduse“ § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70000734 artikliga 4, mis käsitleb üksnesPõllumajandusministeeriumi eraldisi üldiselt ja annab ministrile eelarveridadepiirides väga laialdased õigused jagada summas 754 157 eurot subsiidiume, 6 008924 eurot sihtotstarbelisi eraldisi ja 236 565 eurot mittesihtotstarbelisieraldisi.

Helir-ValdorSeeder eraldas seega üksnes oma kaalutlusõigusega ja enda äranägemise järgisuuruses ministeeriumile selleks võimaldatud sihtotstarbeliste toetusteeelarverealt MTÜ-le Eestimaa Spordiliit „Jõud“ 65 231 eurot, mida ta samal ajalka ise esindas.

Faktidele ei vasta seegi, etselline praktika oli sisse seatud juba enne tema ministriks saamist. Seeder saipõllumajandusministriks 5. aprillil 2007. aastal, kuid viis sellise praktikaise sisse alles 2011. aastal vahetult enne spordiliit „Jõud“ juhatuse esimehekohale asumist.

Õiguslikud alused

2012. aasta haldusakti andmisehetkel sätestas:

karistusseadustiku § 300¹(toimingupiirangu rikkumine) lg 1, et korruptsioonivastases seaduseskehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest suures ulatuses karistatakserahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega;

korruptsioonivastase seaduse §24 (keelatud tehingud) lg 1, et ametiisikul on keelatud sooritada tehinguidiseendaga või muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid.Samuti ei või ta volitada oma alluvaid tegema vastavaid tehinguid tema asemel.Sama § lg 2 kohaselt käsitleti tehingutena iseendaga, mis on keelatud,muuhulgas riigi või kohaliku omavalitsuse esindajana varaliste tehingutetegemist mittetulundusühingu või erakonnaga, mille liige ta on;

karistusseadustiku rakendamiseseaduse § 8 lg 2, et süütegudekvalifitseerimisel karistusseadustiku või muu seaduse paragrahvide järgi,milles on koosseisulise tunnusena ette nähtud kahju tekitamine, on kahju suur,kui see ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2012. aastaloli kehtiv palga alammäär 290 eurot kuus.

Kirjeldatud asjaolude jaõiguslike aluste seostamisel on seega tekkinud põhjendatud kahtlus, etHelir-Valdor Seeder pani põllumajandusministrina toime toimingupiirangurikkumise suures ulatuses.

Ministeeriumi valitsemisalast ja tegevuse eesmärgist

Lisaks tekitab küsimusi, kasSeeder sai ikka adekvaatselt aru põllumajandusministeeriumi valitsemisalast jategevuse eesmärgist. 2011. aastal kehtinud Põllumajandusministeeriumipõhimääruse § 5 ja 6 kohaselt oli ministeeriumi valitsemisala ja tegevuseeesmärk seotud üksnes maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika,kalanduspoliitika kalamajandust puudutava osa ja põllumajandustoodetekaubanduspoliitika kavandamise ja elluviimise, toidu ohutuse ja nõuetekohasusetagamise korraldamise, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitsealase tegevuse koordineerimise, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ningpõllumajandushariduse korraldamise ja vastavate õigusaktide eelnõudekoostamisega.

Spordi rahastamine ei kuulunudseega põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse, ega ole kooskõlas selleministeeriumi tegevuse eesmärgiga.

Vabaerakonnal ei ole midagiMTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ tegevuse või ka selle rahastamise vastu. Kuidspordi rahastamine on Eestis ettenähtud siiski Kultuuriministeeriumi valitsemisalas,kus kõiki spordiliite ja -seltse koheldakse ühetaoliselt ja võrdselt.

See võimalik avaliku usaldusekuritarvitamise juhtum ei pruugi enam kohtusse jõudagi võimaliku aegumisetõttu. Seetõttu pean ma oluliseks, et sellele teole annaks oma hinnangu kaEesti avalikkus.

Vahur Kollom
Vabaerakonna tegevjuht

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.