Vabaerakond arvas Krištafovitši erakonnast välja laimamise ja põhikirja rikkumise pärast

Vabaerakonna juhatus tegi motiveeritud otsuse 23. märtsi koosolekul, arvates erakonna liikmeskonnast välja Jevgeni Krištafovitš. Seda seoses temapoolse pideva erakonna laimamise, selle liikmete kohta käivate valeväidete levitamise ja põhikirjaga vastuolus tegutsemisega.

12.01.2017 Tartus toimunud koosolekul otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja teda arvatakse välja juhul, kui ta jätkab sarnast tegevust. Ta on jätkanud tegevust, mis on vastuolus Vabaerakonna põhikirjale ja tegeleb jätkuvalt erakonna laimamisega ning valeväidete levitamisega avalikes massiteabe vahendites.

Otsuse aluseks on Jevgeni Krištafovitši avalikud väljaütlemised meedias.

Vabaerakond seisab lähtudes oma programmist arutleva ja viisaka poliitilise kultuuri eest, kus laimul, valetamisel ja inimeste sihipärasel alandamisel ei ole kohta. Paljud Vabaerakonna liikmed on pöördunud juhatuse poole murega, et jättes antud liige erakonda nõustutakse liikme põhikirjalise kohustuse rikkumisega ja kiidetakse heaks tema käitumine.

Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile 2.3.1, mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid. 

Vabaerakonna põhikirja punkti 2.1.4.4 järgi on liikmel kohustus aidata kaasa Vabaerakonna arengule. Eelpool kirjeldatud käitumisega on kahjustanud Krištafovitš erakonna mainet. Seega ei ole aidanud kaasa Vabaerakonna arengule ning on tegutsenud vastuolus antud põhikirja punktiga.