Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Alljärgnev privaatsuspoliitika (edaspidi lihtsalt „Privaatsuspoliitika”) on üks neist dokumentidest, mis on seaduse järgi kohustuslikud kõigile veebisaitidele, mis mingil viisil koguvad isikuandmeid, kuid mida praktiliselt mitte keegi kunagi ei loe. Suurem osa Privaatsuspoliitika nõudeid tuleneb otseselt seadustest ja käesolevaga kinnitame, et oleme nende seadustega tutvunud ja järgime neid.

Eriliselt mainitakse selles kontekstis tavaliselt ära isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679 (edaspidi „IKÜM”); tihti rõhutatakse ka IKÜM artiklitest 13 ja 14 tulenevat teavitamiskohustust.

2. Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Vabaerakond Aru Pähe;

Registrikood: 80589722;

Aadress: Raudtee tn 64, Tallinn;

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda üldmaili: info@vabaerakond.ee.

3. Isikuandmetega puutume kokku alljärgnevatel juhtudel:

3.1. Liitumisavalduste esitamine

Kodulehelt on võimalik alla laadida avaldus Vabaerakonnaga liitumiseks: https://vabaerakond.ee/sites/default/files/2024-05/vabaerakond_aru_pahe-liikmeavaldus.odt

Liitumisavaldusel küsitakse liikmeks sooviva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, kontakttelefon, ja piirkondlik kuuluvus. osti aadress, telefoninumber ning soovitaja nimi. Liikmete nimekirja pidamine on erakonnale tegelikult kohustuslik. (Andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)), (IKÜM artikkel 6(1)(b)), mittetulundusühingute seaduse § 12 lõikes 2 ja erakonnaseaduse § 81 lõikes 1 sätestatud liikmete üle arvestuse pidamise kohustus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).)

3.2. Turunduslikud tegevused

Hetkel (juuni 2024) seda veel ei ole, kuid tulevikus, kasutaja nõusolekul, kui ta on sisestanud vastavasse kohta oma e-posti aadressi, on ta sellega kinnitanud soovi saada erakonnalt mitmesuguseid uudiskirju. (Lisandub ka sisestatud e-posti aadressile saabunud kontrollkirjas sisalduval lingil klikkimine, et vältida pahatahtlikku aadresside sisestamist.) Võimalik, et palume täiendavaid andmeid (mis ilmselt on vabatahtlik).

Selline nõusolek peab olema tagasivõetav.

3.3 Kommunikatsioon

Eeldame, et kui kasutaja erakonnale kirjutab (e-kirja) või võtab ühendust muudel elektroonilistel meetoditel, edastatakse selle käigus ka ees- ja perekonnanimi ning võimalikud täiendavad isikuandmed, mis võivad olla sõnumis. Selliseid pöördumisi reguleerib IKÜM artikkel 6(1)(a) või IKÜM artikkel 6(1)(b).

Ka see nõusolek (st erakonnale kirjutades antud andmesubjekti nõusolek) on tagasivõetav; tasub tähele panna, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat, n-ö nõusoleku ajal toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

3.4. Annetuste vormistamine ja töötlemine

Juhul, kui teete annetuse https://vabaerakond.ee/toeta-vabaerakonda, reguleerib isikuandmete töötlemist erakonnaseaduse 21 peatükis sätestatud kohustus rahastamise õiguspärasuse ja kontrollitavuse tagamiseks (annetuste vastuvõtmise ja avalikustamisega seotud juriidilised kohustused, nõuded ja piirangud erakonnaseaduse §-des 121 ja 123 ja IKÜM artikkel 6(1)(c)).

3.5. E-poodi meil hetkel ei ole
3.6. Õigusaktidest tulenevad muud kohustused

Siin võivad kõne alla tulla näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine (näiteks seoses annetustega), ametiasutuste päringutele vastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest. Teeme omalt poolt kõik, et uurida kõigi selliste pöördumiste seaduslikkust.

4. Veebiküpsised

Hetkel veebileht neid ei kasuta. Kui kasutusele võtame, lisame siia vastava loramendi.

5. Isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Privaatsuspoliitika 3. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks.

(Siin tuleb aru saada, et näiteks kõiki raamatupidamise algdokumente tuleb säilitada 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti, ja nõuete esitamise või meie vastu potentsiaalsetele esitatavatele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks lubab seadus säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele kuni 10 aastat või käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.)

6. Viited muudele veebilehtedele

Vabaerakonna veebilehel on lingid teistele veebilehtedele, näiteks sotsiaalmeediale. Neis toimuv ei ole meie kontrolli all.

7. Andmekaitsealased õigused

Üldiselt kinnitame, et järgime sellealaseid seadusi, esmajoones mainitud IKÜM-it, ja teeme omalt poolt kõik, et koguda ainult hädavajalikku infot, anda selle kohta kasutajale selge ülevaade ja kohelda andmeid respektiga.

8. See dokument on koostatud 9.06.2024.

Püüame selle ajakohasena hoida.