Demokraatia

Anname rahvaalgatustele mõjujõu

 • AVAME POLIITILISE KONKURENTSI
 • ANNAME RAHVAALGATUSELE MÕJUJÕU
 • VIIME SISSE REAALSE RAHVAHÄÄLETUSE VÕIMALUSE

Demokraatia

Eesti poliitilise süsteemi kriis on seotud passiivse valimisõigusega, ehk igaühe õigusega olla valitud.

Meie kodanikel ja elanikel puuduvad võrdsed võimalused saada valituks esinduskogudesse, kuna suuremad parlamendierakonnad on seadustanud oma võimu kindlustamiseks ja rahastamiseks arvukad seadusandlikud ja riigieelarvest saadaval toetusel põhinevad privileegid. Kaasavama poliitilise süsteemi loomiseks tuleb avada poliitiline konkurents ja tagada kodanikele võrdsed õigused osalemaks poliitiliste otsuste kujundamisel.

 1. Anname Riigikogu tasandil õigusaktide algatamise õiguse ühele protsendile hääleõiguslikele Eesti Vabariigi kodanikele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mida tuleb Riigikogul arutada vastavalt eelnõude menetlemise korrale.
 2. Loome võimaluse panna Riigikogu otsuse- või seaduseelnõu rahvahääletusele, kui seda nõuab Riigikogu koosseisu kaalukas vähemus ning sellega kaasnevalt on rahvahääletuse kasuks kogutud kindel hulk kodanike allkirju. See hoiab ära avalikkuse vastuseisu tekitavate otsuste vastuvõtmise Riigikogu napi häälteenamusega. Rahvahääletusele ei saa panna riigikaitse ja riigieelarvega seotud küsimusi.
 3. Seadustame kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste seadustes ühtse reegli, et iga järgmine mandaat tühistab eelmise.
 4. Vähendame riigieelarvelist toetust erakondadele vähemalt poole võrra, ehk 2,7 mln euroni aastas.
 5. Seadustame kohaliku omavalitsuse volikogudesse valitud üksikkandidaatide, valimisliitude ja erakondade nimekirjade riigieelarvest rahastamise valimistulemuse alusel. Selle võrra väheneb riigieelarvest erakondade keskkontoritele eraldatav raha.
 6. Seadustame Riigikogusse kandideerinud erakondade nimekirjadele kaheosalise riigieelarvest rahastatava sihtotstarbelise toetuse valimistulemuste alusel. Pool toetusest jaotatakse kõikide Riigikogus esindatud erakondade vahel võrdselt ja pool toetusest jaotatakse proportsionaalselt kõikide Riigikogusse kandideerinud erakondade vahel vastavalt saadud häälte arvule.
 7. Riigikogu liikmete kuluhüvitised viiakse miinimumini, et lõpeks nende kasutamine saadikute isiklikes ja erakondlikes huvides. Hüvitise maksimaalne määr on 10 protsenti Riigikogu liikme ametipalgast.
 8. Võimaldame kodanike valimisliitudel, mille on moodustanud kaks või enam erakonda, kandideerida Riigikogu valimistel.
 9. Seadustame erakonna loomisele ja tegevusele 200 liikme nõude. Alternatiivina võib kaaluda 3 000 toetusallkirja kogumise nõude seadustamist.
 10. Seadustame nii Riigikogu, kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel mandaatide saamise eelduseks 3%-lise valimiskünnise ületamise.
 11. Defineerime poliitilise valimisreklaami mõiste. Seadustame poliitilise välireklaami kogu valimiskampaania ulatuses, seame piirangud välireklaami mahule, piirame poliitilise valimisreklaami kulutusi ning keelustame kohalikel omavalitsustel mainekujunduse kampaaniate tegemise kolme kuu jooksul enne valimisi.
 12. Säilitame Riigikogu valimistel 9-11 võrdse suurusega valimisringkonda, mis tagab erinevatest Eesti piirkondadest pärit volinike jõudmise parlamenti proportsionaalselt piirkondade elanike arvule. Üheski valimisringkonnas pole mõistlik välja jagada vähem kui 8, ega rohkem kui 12 mandaati. Valimisringkonnad moodustatakse kompaktselt ning ühegi omavalitsuse, välja arvatud Tallinn, territooriumi ei jaotata erinevatesse valimisringkondadesse.
 13. Taastame kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses normi, mis sätestab ühe valimisringkonna mandaatide kõrgeimaks lubatavaks ülempiiriks 15 ja alampiiriks 8 mandaati. Suuremates omavalitsustes tuleb moodustada seega kaks või rohkem valimisringkonda.
 14. Muudame Riigikogu valimistel üleriigilised valimisnimekirjad avatuks nii, et kompensatsioonimandaate saaksid valimisringkondades vastava nimekirja kõige suurema häälte osakaaluga kandidaadid.
 15. Kõikidel Riigikogu saadikutel peavad olema võrdsed õigused. Seadustame Riigikogu fraktsiooni jagunemise, kui selleks avaldab soovi vähemalt viis Riigikogu liiget. Tagame kõikidele Riigikogu liikmetele õiguse võtta sõna eelnõude mistahes menetlemise faasis.
 16. Toetame kõiki muudatusi, mis tugevdavad Riigikogu rolli täitevvõimuga võrreldes. Eelnõude kummitembeldamine peab asenduma sisulise tööga.
 17. Seadustame Tallinna halduskogude moodustamise alused selliselt, et halduskogu koosseisu kohad jagatakse ringkonna valimistulemuste ja lihtkvoodi alusel.
 18. Määratleme karistusseadustikus sundparteistamise/poliitilise ahistamise uue ametialase kuriteo liigina. Sisustame täpsemalt mõjuvõimuga kauplemise kui avaliku usalduse kuritarvitamise vormi.
 19. Seadustame olukorra, kus nii riigi- kui munitsipaalettevõtete nõukogude liikmete ametikohtade täitmiseks tuleb korraldada avalikud konkursid.
 20. Kõikide riigiettevõtete ja sihtasutuste nõukogude liikmete ametisse nimetamine tuleb üle anda sõltumatule riigifirmade nõukogude nimetamiskomiteele. Riigi huvisid peavad kaitsma nõukogudes sõltumatud ja professionaalsed riigiametnikud, mitte poliitikud.

Väärtused

Vabaerakond usub Eestisse,
 • kus kaitstakse õigusriiki ja demokraatiat,
 • kus igale inimesele on tagatud vabadus, väärikus ja osalusõigus,
 • kus lapsed on oodatud ning lapsepõlv kaitstud ja õnnelik,
 • kus nõrgemaid aidatakse nii, et nad saavad ise hakkama,
 • kus väärtustatakse haridust ning arendatakse eesti keelt ja kultuuri,
 • kus erinevad kogukonnad otsustavad ise oma käekäigu üle,
 • kus igaüks saab rakenduse oma võimetele ning võimaluse inimväärseks eluks,
 • kus riik usaldab kodanikku, ei piira tema elu ega sekku tarbetult ta tegevusse,
 • kus riiki hallatakse ja ühiskonnaelu reguleeritakse läbimõeldult ja säästlikult,
 • kus ei ole vihaseid vastandumisi, kodanikuühiskond on tugev ja valitseb usaldus,
 • kus ettevõtlikkus ja uuenduslikkus on au sees ja riigi poolt soodustatud,
 • kus arendatakse ja hoitakse elukeskkonda ka väljaspool pealinna,
 • kus riik on kaitstud ning igaühe turvalisus on tagatud.
Vabaerakond usub Euroopa Liitu ja NATO-sse,
 • me ütleme selge „jah“ Euroopa majandusliku ühisturu loomisele,
 • me ütleme selge „jah“ eurole,
 • me ütleme selge „jah“ Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsele,
 • me ütleme selge „jah“ rahvusriikide Euroopale, kuid selge „ei“ Euroopa föderaliseerumisele,
 • me ütleme selge „jah“ NATO kollektiivkaitsele.

Kodanikuühiskond

 • SOODUSTAME ERASEKTORI ANNETUSI VABAÜHENDUSTELE
 • VÕIMALDAME ERAISIKUTE ANNETUSI VABAÜHENDUSTELE OTSE PALGAKULULT
 • TOETAME SOTSIAALSET ETTEVÕTLUST

Eesti vabaühendustele erasektori annetuste ja toetuste vähene soodustamine koos suure avaliku sektori toetuse ning tellitud tööde ja teenuste osakaaluga on viinud vabaühendused valitsemissektorist otsesesse finantssõltuvusse.

Vabaerakonna seisukohad on ajendatud soovist vabastada vabaühendused poliitikute teenimisest. Vabaühendustele maksutulude suunamisel, aga ka eraannetuste stimuleerimisel tuleb anda suurem roll kodanikele endile, et ühiskonnas saaks tugevneda „alt-ülesse“ printsiibil tekkiv omaalgatuslik ning avalikest vahenditest ja poliitilisest sekkumisest oluliselt sõltumatum kodanikuühiskond.

 1. Võimaldame eraisikute annetusi vabaühendustele otse palgakulult, st kõikide tööjõumaksude eelselt.
 2. Muudame kõik residentidest juriidiliste isikute annetused ja kingitused enamus vabaühendustele tulumaksuvabaks.
 3. Kaasame vabaühendusi ja erinevate eluvaldkondade esindusorganisatsioone avaliku sektori poliitikate väljakujundamisse nende võimalikult varajases staadiumis ning jälgime kaasamise ja õigusloome head tava.
 4. Toetame sotsiaalset ettevõtlust ja võimaldame vabaühendustele avaliku sektoriga sõlmitavaid mitmeaastaseid finantseerimis- ja teenuste osutamise lepinguid.
 5. Peame oluliseks õpetada koolides ühiskonnaõpetuse tundides kodanikuühiskonna põhialuseid, võimalusi ja suundumusi.
 6. Muudame kolmanda sektori poolt Äriregistrile ning Maksu- ja Tolliametile esitatavad koondandmed Statistikaameti andmebaasides avalikult ja tasuta kasutatavaks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.