Välispoliitika

Tartu rahu jäägu Eesti riikluse aluseks, unustame täielikult pagulaskvoodid

 • TARTU RAHULEPING ON EESTI RIIKLIKUSE ALUS
 • EI KOHUSTUSLIKELE PAGULASKVOOTIDELE
 • TOETAME RAHVASTE ENESEMÄÄRAMISE ÕIGUST
Meie riigi ja rahva vabaduse esmane mõõt on iseseisev ja demokraatlik Eesti Vabariik. Selle hoidmine ja areng on meie ülim aade.

Vabaerakonna eesmärgid välispoliitikas on kaitsta Eesti riiklikke ja rahvuslikke huve arendades väärtuspõhiseid liitlassuhteid teiste riikidega, samuti esindada ja kaitsta välissuhtluse kaudu Eesti kodanike ja nende majandustegevuse huve mujal maailmas Eesti üleüldise majandusarengu huvides.

Meile on väga tähtis kaitsta vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaale rahvusvahelistes suhetes. Peame olema vajadusel valmis võtma julguse ja vastutuse olla nende eestkõnelejaks.

Selleks kavandame järgmisi samme.

Euroopa Liit ja NATO

 1. Peame oma välispoliitika prioriteediks jätkuvalt Euroopa Liidu liikmelisust ning osalemist EL struktuurides ja koostöövormides, samas seistes kindlalt EL kui võrdsete riikide vabatahtliku ühenduse eest ja olles vastu Euroopa föderatsiooni ideele, mis kärbiks liikmesmaade ja -rahvaste õigusi ja suveräänsust.
 1. Peame oluliseks arendada ja süvendada senisest enam regionaalset koostööd Balti- ja Põhjamaade ning Poola ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega. Eesti huvides on tasakaalustada suurriikide domineerimist Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
 1. Väärtustame ja oleme valmis arendama BREXITi-järgseid häid koostöösuhteid Ühendkuningriigiga. Töötame selle nimel, et Euroopa Liidu koostööformaadid Ühendkuningriigiga toimiksid tõhusalt, eriti julgeolekuvaldkonnas.
 1. Peame häid suhteid Ameerika Ühendriikide ja NATO liikmelisust jätkuvalt Eesti strateegiliseks prioriteediks, eriti julgeolekut ja demokraatlike väärtuste ja demokraatliku maailmakorra kaitsmist silmas pidades.

Demokraatlikud väärtused ja rahvaste enesemääramine

 1. Töötame jätkuvalt kommunismi aegumatute kuritegude teadvustamise ja hukkamõistmise nimel rahvusvahelisel tasandil, eeskätt Euroopa Liidus, võrdselt Saksa natsionaalsotsialismi kuritegudega.
 1. Kasutame diplomaatilisi ja muid vahendeid, et kaitsta vabadust, demokraatiat ja rahvaste enesemääramisõigust nn tugevama õiguse eest.
 1. Seisame ÜRO ja teiste maailmaorganisatsioonide kaudu põlisrahvaste ja esindamata rahvaste õiguste eest viljeleda ja arendada oma keelelist, kultuurilist ja rahvuslikku iseolemist ning taunime riikide tegevust selle mahasurumiseks kus iganes ja mistahes vormis, eriti kui see on jõudnud genotsiidi ja etnotsiidini.
 1. Toetame soomeugri rahvaste maailmakongressi tööd ja muid koostöövorme.

Suhted Venemaaga

 1. Venemaaga heanaaberlike suhete aluseks seame eelduse, et Venemaa tunnistab Eesti suhtes Nõukogude Liidu poolt toime pandud anneksiooni ja okupatsiooni. Samas peame oluliseks, et rohujuuretasandi kontaktid kultuuri, kaubanduse ja muudel aladel jätkuvad ka riikide kõige keerulisemate suhete korral.
 1. Peame Tartu rahulepet Eesti riikluse aluseks. Arvestades Venemaa soovimatust tunnistada Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust ning keerulisi suhteid ei näe me praegu võimalusi piirileppega edasi minna. Eesti territooriumi kaitsmine kontrolljoonel peab olema tõhus ja kuluefektiivne.
 1. Oleme otsustavalt vastu Venemaa mõjutustegevusele ning tema demokraatlikule maailmale sobimatute väärtuste ekspordile Läände mistahes kujul. Leiame, et suhtumine Venemaasse peab olema ühtne nii Euroopa Liidus kui ka demokraatlikus maailmas laiemalt ning töötame selle suhtumise kujundamise heaks. Toetame vajadusel Venemaa-vastaste sanktsioonide rakendamist.

Üleilmsed julgeolekuohud

 1. Jälgime murega muutusi Türgi sisepoliitikas ning eemaldumist vabaduse ja õigusriigi põhimõtetest suurema autoritaarsuse suunas. Samal ajal näeme Türgit olulise Lääne liitlasena – NATO liikmena ja Euroopa strateegilise partnerina, s.h. rändekriisi vaos hoidmisel.
 1. Suhtume ettevaatlikult Hiina Rahvavabariigi globaalsetesse ambitsioonidesse ning peame tema süvenevalt autoritaarset sisepoliitikat, kiiret militariseerimist, agressiivset välispoliitikat Aasia ja Vaikse ookeani regioonis ning ühepoolsetest huvidest lähtuvat välismajanduspoliitikat kogu maailmas suureks ohuks demokraatlikult maailmakorrale. Samas peame oluliseks kaubandus- ja kultuurisuhete jätkamist ja elavdamist Hiinaga, kuni see ei hakka kahjustama Eesti ja meie lääne liitlaste huve.
 1. Seame rahvusvaheliseks prioriteediks küberjulgeoleku, sh demokraatlike institutsioonide ja vabade valimiste kaitse mistahes ründe ja mõjutustegevuse eest.
 1. Seome inimõiguste teema tehnoloogia ja uue meedia arenguga. Interneti kättesaadavus ja isikuandmete kaitse on võrdselt tähtsad. Riikide ja operaatorite vastutus määratakse rahvusvaheliste lepetega.

Eesti välisteenistus ja eestlased välismaal

 1. Juurutame Eesti välisteenistuses enam avatud rotatsiooni. Loobume nn ühemehesaatkondadest seal, kuhu vahendeid ei jätku, kuid panustame jõulisemalt kohtades, kus meie kohalolek on Eesti huvide esindatuse seisukohalt vältimatu.
 1. Loome tihedama koostöö Eesti välisesinduste ja EAS-i vahel. Pöörame äridiplomaatias enam tähelepanu Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika arenevatele turgudele. Kui tulevase valitsuse koosseisus üldse jääb alles välismajandusministri ametikoht, peaks selle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvusest üle viima välisministeeriumi alluvusse.
 1. Hoiame sidet Eesti kodanike ja kogukondadega laias maailmas. Võimaldame topeltkodakondsust Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidega. Toetame eestlaste naasmist koju ja tugevdame välismaal elavate kodanike sidemeid Eestiga, sh luues parema motivatsiooni osaleda valimistel.

Arenguabi ja pagulaspoliitika

 1. Arenguabi korraldamine peab olema tõhus ja korruptsioonirisk välistatud. Tugevdame abi neile Euroopa Liidu idapartnerlusriikidele, kus on loota püsivamat edu demokraatia ja vaba ühiskonna ülesehitamisel.
 1. Oleme kategooriliselt vastu kohustuslikele pagulaskvootidele ja lähtume humanitaarabi andmisel põhimõttest, et probleemid lahendataks seal, kus nad on tekkinud.
 1. Kaitseme üksikisiku vabadusel ja vastutusel põhinevat ühiskonnamudelit. Oleme vastu sellisele võltsliberalismile, mis ei luba kritiseerida pagulaskogukondade kombeid, kui need lähevad vastuollu Euroopas tuntud isikuvabaduse põhimõttega.
 1. Oleme kindlalt seisukohal, et pagulaste võimaliku vastuvõtu absoluutseks eeltingimuseks Eestisse tulevikus peab olema vastav ühiskondlik kokkulepe ning Eesti riigi ja ühiskonna tegelik võimekus pagulasi integreerida, õpetades neile kiiresti selgeks eesti keele ja nõudes neilt Eestis elades eesti kommete ja kultuurinormide järgimist. Seni, kuni Eestil sellist võimekust ei ole, hoiame pagulaste vastuvõtu osas võimalikult konservatiivset joont. Õpime oma naabrite – Skandinaavia ja Soome – vigadest ega korda neid.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.