Reformierakond kaaperdas Vabaerakonna idee

Uudised10.02.2019

Riigikogus arutatakse teistkordselt Keskerakonna võimuliidu algatusel iseseisva keskkonnainspektsiooni kaotamist ja selle liitmist keskkonnalubade väljaandmisega tegeleva keskkonnaametiga.

Reformierakond on selle eelnõu menetlemisel asunud toetama Vabaerakonna programmilist seisukohta, mille järgi tuleks keskkonnainspektsioonist luua hoopis politsei- ja piirivalveameti (PPA) üksus. Reformierakonna enda valimisprogrammis taoline mõttestatud arusaam aga puudub.  

Vabaerakond on valimisprogrammides ainsana asunud seisukohale, et Keskkonnaministeeriumist tuleb loodusvarade kasutamise järelevalve (keskkonnainspektsiooni) funktsioonid üle viia siseministeeriumisse Politsei- ja Piirivalveameti alluvusse.

Keskkonnainspektsioon on riiklik järelevalveasutus, mille eesmärk on kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmist. Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet kõigis keskkonnakaitse valdkondades ja rakendab keskkonnaalaste õigusrikkumiste puhul riikliku sunni vahendeid: määrab trahve, teeb ettekirjutusi ning nõuab välja keskkonnale tekitatud kahju. Lisaks keskkonnaalastele väärtegudele menetleb Keskkonnainspektsioon ka keskkonnakuritegusid.

Keskkonnaministeeriumi haldusalasse tuleb jätta klassikalise looduskaitse teemade ja keskkonnakasutamisega tegelemine – kaitsealad, kaitsealused liigid, loodusvarade (vesi, õhk, maavarad, loomastik, taimestik) kaitstusega ja kiirgusohutusega tegelemine, jäätmekäitlus, keskkonnaseire, loodusvarade arvestus, lubade väljaandmine jms.

Sellise ettepaneku laiem tagamõte on viia Eesti keskkonnapoliitikast välja huvide konflikt lahutades kõikide loodusvarade haldamise ja järelevalve funktsioonid. Teine selline suurem huvide konflikt sisaldub metsandusvaldkonnas, kus keskkonnaministeerium tegeleb samal ajal nii metsanduse haldamise ja turukorralduse kui ka selle keskkonna järelevalvega.

Tagada tuleks ka keskkonna järelevalveametnike regulaarne koolitus. Keskkonnainspektsiooni inspektorid tuleb koolitada keskkonna-konstaabliteks vastavuses kutsetasemele. Luua tuleb pädevusastmed – konstaabel, uurija ja struktuurijuht. Keskkonnaalaseid süütegusid tuleks edaspidi käsitleda majandussüütegudena.

Selleks et PPA suudaks keskkonnainspektsiooni ülesannetega hästi hakkama saada, tuleks loodusvaradega sooritatavate tehingute kontrollimiseks luua ühtne loodusvarade haldamise IT-süsteemi, kus kogu loodusvaraga sooritatav majandustsükkel on tervikuna läbipaistev ning jälgitav. Süsteemist peab saama ühine kasutusvahend loodusvarade arvestusele, kasutuslubadele, politseile, maksuametile ja omavalitsusele.

Muuta tuleks ka abipolitseinike seadust ja anda neile lisaõigus tegeleda keskkonnajärelevalve küsimustega. Seda tööd suudaksid teha ennekõike need, kes on keskkonna järelevalve tööst huvitatud, eriti vastavat eriharidust ja kogemusi omavad isikud.

Reorganiseerida tuleks ka kohalike omavalitsuste järelevalvesüsteemi, jättes haldusmenetluse omavalitsustele, väärteomenetlused tuleks aga üle anda politseile. Aktiivne valimisperiood on just kõige õigem aeg, kus arutadagi taolisi teemasid rohkem süvitsi.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.