Seome kaitseväelase palga riigi keskmisega ja suurendame Eesti hübriidsõja võimekust

Valimisprogramm28.12.2018

Laiapindne riigikaitse | Kaitsevägi ja kaitseliit | Elanikonna kaitse | Sisejulgeolek | Rahvusvaheline koostöö | Strateegiline kommunikatsioon

Laiapindne riigikaitse

Vabaerakonna eesmärk on kaitstud ja hoitud riik, mille kodanikud osalevad aktiivselt riigi kaitses ning on valmis erinevateks kriisisituatsioonideks. Riigikaitse aluseks on laiapindne riigikaitse, kus igal kodanikul on oma roll ning selle toimimine on tagatud riigi julgeolekustrateegiat toetava seadusandlusega.

Kaitsevägi ja kaitseliit

Vabaerakonna eesmärk on vähendada Kaitseväe bürokraatiat, muuta väljaõpe tõhusamaks ning hetke julgeolekuolukorrale vastavaks. Kaitseväes teenimine peab olema populaarne ja enesestmõistetav kodanikukohus.

Selleks kavandame järgmisi tegevusi.

Ajateenistus

 1. Muudame ajateenistuse tõhusmaks ja tulemuslikumaks ning anname ajateenijale võimaluse ja vastutuse enda õppeajavälist aega ise planeerida. Ajateenijal peab olema võimalus minna pärast õppetööd teenistuskohast välja.
 2. Viime ajateenijate kehalise ettevalmistuse programmi vastavusse tegelike vajadustega ning töötame välja riikliku kehalise ettevalmistuse kava.
 3. Vähendame kaitseväes oluliselt bürokraatiat, et väljaõppe planeerijad ja läbiviijad saaksid keskenduda üksnes väljaõppele.
 4. Võimaldame ajateenijal jätkata teenistuse ajal pooleli jäänud õpingutega.
 5. Tõstame oluliselt meditsiini- ja ellujäämiseõppe osakaalu õppekavas kogu ajateenistuse jooksul. Meditsiinivõimekuse tõstmiseks, tuleb kontroll- ja hindamisharjutuste ajal läbi harjutada kogu meditsiiniline kett kuni ROLE 3 haiglani, kaasates tsiviilmeditsiini.
 6. Tagame muukeelsetele ajateenijatele intensiivse eesti keele õppe teenistuse vältel.
 7. Tagame ajateenijale elementaarse toimetuleku.
 8. Võimaldame ajateenijal teenida aega seal, kus ta soovib ning arvestame varem elus omandatud oskusi ametikohale määrmisel.
 9. Väärtustame rohkem ajateenistuses käinuid ühiskonnas. Anname ajateenistuses käinutele eelise kõrgkooli sisseastumisel. Ühtlustame kõik ajateenistuses läbitud erialased kursused tsiviilsektoris läbiviidavatega ning kehtestame korra, et teenistuse läbinutele väljastatakse ka vastavad sertifikaadid.
 10. Võimaldame kõigile ajateenijatele B-kategooria juhtimisõiguse omandamise riigi kulul.
 11. Teeme väljaõppeks vajaliku õppematerjali kättesaadavaks digitaliseeritud kujul juurdepääsupiiranguteta vastavate arvuti -ja mobiilirakenduste kaudu, muutes sellega iseseisva õppe osa oluliselt lihtsamaks ja suures osas paberivabaks.

Kaitseliit

 1. Ühtlustame kaitseliidu väljaõppe kaitseväe väljaõppe põhimõtetega ning tagame selle taseme regulaarsete hindamisharjutustega. Suurendame kaitseliidu liikmete arvu tiheda kaitsealase koostöö kaudu nii kogukondlikul kui ka riiklikul tasemel. Tuues vabatahtliku riigikaitse rahvale veelgi lähemale, suurendame selle populaarsust rahva seas.

Kaitseväe palgad

 1. Seome kaitseväelaste ja kaitseliitlaste palgad keskmise palgaga eesmärgil tõsta elukutse populaarsust ja kaadri valiku suurenemisel parandada ka selle kvaliteeti.

Kaitseväe julgeolek

 1. Tõhustame tegevteenistusse astuvate kaitseväelaste ja Kaitseväe ametnike taustakontrolli tagamaks seda, et riigile mittelojaalsed kodanikud ei saaks osaleda riigikaitses. Anname kogu kaitseväelaste taustakontrolli KV luurekeskuse pädevusse.

Ettevalmistus asümmeetriliseks sõjaks

 1. Suurendame asümmeetrilise sõja väljaõppe osakaalu kaitseväelaste väljaõppes koostöös kaitseliiduga.
 2. Arendame senisest kiiremini erioperatsioonide võimekust. Protsessi kiirendamiseks suuname rohkem ressurssi kaitseväelase elukutse populariseerimiseks.

Veteranid

 1. Parandame veteranide võimalusi ümberõppeks talle sobival ajal teenistuse jooksul, mis annab talle rohkem aega valdkonna valikul ja teenistuse planeerimisel.
 2. Väärtustatakse veterane ühiskonnas rohkem. Ühe võimalusena näeme ette, et veteran saab teenistusest lahkudes teenitud aastatega proportsionaalselt riigiettevõtete võlakirju.
 3. Muudame veteranipoliitikat reguleeriva seadusandluse lihtsamaks ja rohkem veterani toetavamaks.

Kaitsetööstus

 1. Suurendame riiklikku toetust kaitsetööstuse arengut soodustavatele teadusuuringutele, sh omaosaluse kaudu projektides, millest saadav tulu suunatakse sõjandusteadusesse ja uute võimekuste arengusse.

Elanikkonna kaitse

Vabaerakonna eesmärk on Eesti elanikkonna parem informeeritus ja valmisolek erinevateks kriisiolukordadeks. Leiame, et elanikkonna kaasamine erinevatesse kriisimatkeharjutustesse loob paremad tingimused ja võimalused inimeste suunamiseks tegelikes kriisiolukordades.

Selleks kavandame järgmisi tegevusi.

Elanikkonnakaitse kontseptsioon

 1. Seisame selle eest, et elanikkonnakaitse kontseptsiooni saaks rakendatud ning seda toetav seadusandlus välja töötatud ja vastu võetud.
 2. Loome mitmekülgse elanikkonna teavitussüsteemi kriisisituatsioonide korral.
 3. Tagame elanikkonna põhjaliku ettevalmistuse kriisiolukorras käitumiseks.
 4. Tagame kriisiolukorras käitumise juhiste üleüldise leviku ja kättesaadavuse nii taskuraamatute kujul kui ka avalikus ruumis hõlpsasti leitavate QR koodiga märgistuste kaudu.
 5. Kaasame kohalike kogukondade liidrid ning omavalitsuste esindajad kaitseliidu, kaitseväe, politsei-ja piirivalveameti, meditsiiniasutuste ning päästeameti õppustele, harjutamaks läbi kohalike evakuatsiooni ja elutähtsate teenuste tagamist kriisiolukordades.
 6. Kehtestame korra, mille kohaselt kõik uued ühiskasutatavad hooned ja korterelamud peavad olema projekteeritud selliselt, et keldrikorruseid on võimalik kasutada pommivarjenditena.
 7. Viime sisse korra, et kõik suuremad KOV-d koostöös kohaliku Kaitseliidu kaitseringkonnaga peavad ladustama, haldama ning käitlema eluks kriitiliselt vajalikke ressursse nagu kütus, vesi, kuivained, side- ja arstiabivahendid sellisel hulgal, mis tagaks selle KOV elanike ellujäämise talvistes oludes vähemalt 4 ööpäevaks.
 8. Suurendame riigikaitse ja kodanikukaitse õppe osakaalu gümnaasiumis ja kutsekoolides.

Sisejulgeolek

Vabaerakonna eesmärk on Eesti elanike turvalisem igapäevaelu, kus on väärtustatud ka need inimesed, kes igapäevaselt meie turvalisust tagavad – nii kutseliste kui ka vabatahtlikena.

Selleks kavandame järgmisi tegevusi.

Piirivalve

 1. Pöörame suuremat tähelepanu piirivalve toimimisele kombineeritult kõrgtehnoloogilisest füüsilisest tõkkest, Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti baasil mehitatud elavjõust ning eelladustatud neljanda astme kaitserajatiste elementidest. Tagame piirivalve tõhusa toimimise regulaarsete õppustega.
 2. Eraldame Politsei- ja Piirivalveametis piirivalvurid ja politseinikud. Seame sisse korra, et piirivalvurite töö peab olema piiri valvamine ja neid ei tohi kasutada korrakaitse igapäevatöös.
 3. Seadustame selle, et välisriikide kodanikel ei oleks õigust piiriäärset maad mistahes viisil omandada. Juba välismaalaste valduses olev maa võõrandatakse turuhinda arvestades.

Politsei ja Päästeamet

 1. Vähendame oluliselt liiklus- ja tuleõnnetustes hukkunute arvu. Selleks panustame ennetusse, suurendame vabatahtlike päästjate võimekust ning karmistame karistusi raskete rikkumiste eest.
 2. Seame sisse korra, et esmase juhiloa taotleja peab läbima vaimse tervise kontrolli riiklikult tunnustatud erialaspetsialisti juures.
 3. Suurendame riiklikku panustamist ennetusse ning hoolitseme, et näiteks suitsu -ja vinguanduri olemasolu kodudes ei jääks raha taha: need hangitakse igasse majapidamisse riigi kulul.
 4. Seome Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti töötajate palgad keskmise palgaga. Sellega leevendame oluliselt valdkonna aina süvenevat kriisi ning tõstame elukutse populaarsust. Tule- ja liiklussurmade ning raskete tervisekahjustustega õnnetuste arvu vähenedes on positiivset mõju tunda kogu ühiskonnas. Tunnustame riiklikult senisest rohkem ja nähtavamalt vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tööd.
 5. Muudame Eesti piiriülese kuritegevuse ennetamisel ja avastamisel Euroopa Liidu riikide veduriks. Tagame Eesti positsiooni eestvedajana infotehnoloogilistes lahendustes ja operatiivses teabevahetuses. Sõlmime rahvusvahelised otselepingud ning infotehnoloogilised lahendused operatiivseks teabevahetuseks naaberriikide ja Euroopa Liidu superstruktuuridega tõhusaks piiriüleseks koostööks.
 6. Korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemiseks loome maksu- ja tolliameti ning politsei struktuuride baasil ühendatud korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastase võitluse büroo ning koolitame selle töötajaid rahvusvaheliste tippspetsialistide kaasabil.
 7. Kehtestame tasakaalustatud reeglistiku rahapesu tõkestamiseks, et rahasiirete ja pangandussüsteemi kaudu ei oleks võimalik pesta kuritegelikult teenitud vara. Samas kanname hoolt, et rahvusvaheline rahapesu reeglistik ja sellest tulenevad hoolsusnõuded ei ületaks mõistlikkuse piire ning sellest tulenev panganduse surve e‑residentidele ja Eestiga lõdvalt seotud äriühingutele ei kahjustaks Eesti majanduskeskkonda.
 8. Hakkame senisest tõsisemalt võitlema korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga, karmistades selle eest mõistetavaid karistusi. Tagame seadusega, et nende kuritegude eest süüdi mõistetud ja karistatud isikud ja organisatsioonid ei saaks osaleda riigi ja kohalike omavalitsuste töös.

Rahvusvaheline koostöö

Vabaerakonna eesmärk on jõuda olukorrani, kus Eestil on kõikide liitlaste usaldus, austus ning imetlus riigina, kes on piiratud vahenditega saavutanud maksimaalselt kaitstud ühiskonna. Kaitsealases rahvusvahelises koostöös lähtume Eesti Julgeolekustrateegia põhimõtetest.

Selleks kavandame järgmisi tegevusi.

Liitlased

 1. Seisame selle eest, et riik panustaks võrdse partnerina veelgi rohkem liitlassuhetesse ja kaitsealasesse koostöösse, seda eelkõige NATO ja EL suunal. Peame liitlassuhete hoidmist ja arendamist tähtsaks eelduseks rahvusvahelises julgeolekualases koostöös. Peame NATO kiirreageerimisüksust VJTF Eesti jaoks kaitsevõime oluliseks täiendavaks komponendiks.

Ottawa konventsioon

 1. Peame vajalikuks avada debatt Ottawa konventsiooni muutmiseks, arvestades tänast julgeolekuolukorda. Jalaväevastaste miinide kasutamine on sõjapidamiseks hädavajalik ning suurendab heidutust meie võimaliku vastase suhtes.
 2. Peame vajalikuks riiklikult panustada uurimistöösse tarkade miinide ja muude kõrgtehnoloogiliste elavjõu vastaste laengute väljaarendamiseks.

Strateegiline kommunikatsioon

Vabaerakonna eesmärk on tagada kõikide elanike objektiivse infoga varustamine ning võõrriikide vaenuliku ideoloogia ja propaganda kiire avastamine ja eristamine üldisest infohulgast nende levitajate tegevuse peatamise ja vastutusele võtmisega..

Selleks kavandame järgmisi tegevusi.

 1. Märgistame Eesti meediaruumis tegutsevad teise riigi propagandat edastavad meediaväljaanded ja avalikult avaldatud materjalid hoiatusega, et tegemist on materjali avaldanud organisatsiooni vaadetega, mis ei pruugi kokku langeda Eesti Vabariigi üldiste vaadete ning põhimõtetega. Märgistamise nõuet eiravate väljaannete publikatsioonid keelatakse ning piiratakse nende kajastamist.
 2. Panustame riiklikult senisest enam Strateegilise Kommunikatsiooni Keskuse arengusse ning avame rohkem meediakanaleid muukeelsele elanikkonnale adekvaatse info edastamiseks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.