Eesti Vabaerakonna seisukoht seoses pagulaspoliitikaga

Vastu võetud esinduskogul 10. oktoobril 2015

Eesti Vabaerakonna seisukoht seoses pagulaspoliitikaga

Vabaerakond on tundnud ja tunneb sügavat muret Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas puhkenud terrorismi, sõjategevuse ja inimkaubanduse pärast, mis koosmõjus Euroopa Liidu ebaadekvaatse immigratsioonipoliitikaga on põhjustanud  enneolematu inimeste rände.

Oleme seisukohal, et Euroopa hõivanud põgenikekriisi algpõhjus on Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikide keskvõimu leppimatus demokraatlike reformidega, sellega kaasnev kaos ja radikaalse islami pealetung, samuti mõnede Euroopa liidrite poolt saadetud sõnum justkui oleks EL valmis immigrandid vastu võtma. Selline sõnum on põhjustanud enneolematu surve EL lõuna- ja kagupiirile, eelkõige Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria piiridele.
Lähtuvalt kujunenud olukorrast oleme sõnastanud oma järgnevad seisukohad.

1. Eesti kui  EL liikmesriik on tekkinud erakorralises kriisiolukorras valmis panustama pagulaskriisi lahendamisse, kuid seda vastavalt oma võimetele ning vabatahtlikkuse alusel. Me ei ole nõus Euroopa Komisjoni poolt pakutud kohustusliku kvoodisüsteemiga, mis riivab liikmesriikide suveräänsust ja iseotsustusõigust. Eesti riik on valmis vastu võtma sõjapagulasi, kuid illegaalsed majanduspõgenikud ei ole Eestis teretulnud ning nad saadetakse tagasi.

2.    EL-i välispiir peab olema kaitstud ning võimalikud rändeteed blokeeritud nii õhus, vees kui ka maismaal. Eesti riik on valmis panustama nii inim- kui rahalisi ressursse EL piiri kaitsesse, sh Eesti välispiiri tõhusaks kaitseks.

3.  Vabaerakond on seisukohal, et tekkinud kriisi lahendus peitub ennekõike lähteriikides, st esmajärjekorras on vajalik panustada olukorra parandamisse kriisiriikides (Süüria, Liibüa, Eritrea jne). Inimesed ei taha oma kodudest lahkuda, kui neil oleks võimalus elada seal inimväärset ja hirmuta elu. Meie huvides on inimeste abistamine nende kodumaal. Sellega seoses märgime, et Venemaa ühepoolne sõjaline sekkumine Süürias ohustab globaalset julgeolekuolukorda ning soodustab põgenikekriisi süvenemist. Selline sekkumine režiimi kaitseks, mis on sooritanud inimsusevastaseid kuritegusid oma rahva vastu, tuleb üheselt hukka mõista.

4. Vabaerakond on seisukohal, et oluliselt enam tuleb abistada väljaspool EL asuvaid nn eesliiniriike (Jordaania, Türgi jne), kus asuvad suured põgenikelaagrid. Tänases olukorras on eesliiniriikide võimekus tegeleda pagulaste ülalpidamisega muutunud kriitiliseks (toit, vesi, riided jne). EL koos Lähis-Ida riikidega peab neid riike materiaalselt toetama. Vastasel korra jätkub immigrantide sissetung Euroopasse.

5.  EL-s on suurima rändesurve alla ennekõike Itaalia, Kreeka ja Ungari. Eesti on valmis panustama kriisi sattunud riikide võimekuse suurendamisse, eelkõige piiride kaitsmisse, isikute tuvastamisse ja tervisekontrolli ning  pagulaslaagrite ülalpidamisse. Isikud, kel pole õigust rahvusvahelise kaitsele, tuleb päritoluriikidesse tagasi saata, kuna vastasel juhul ei suuda EL majandusimmigratsioonile piiri panna.

6.  Eestisse tulevad pagulased peavad  siia saabudes mõistma olustikku, kuhu nad saadeti ja tulema siia vabatahtlikult, st nad peavad austama meie riiki, keelt ja kultuuri. Nad peavad olema valmis panustama Eesti riigi arengusse. Kõik, kes ei ole valmis aktsepteerima Eesti riigi seadusi ja tavasid ega täida pandud kohustusi, peavad riigist lahkuma.

7.  Peame vajalikuks Eesti võimekuse analüüsi pagulaste vastuvõtmisel ja vastava  kriisikava väljatöötamist.

Eesti Vabaerakonna esinduskogu

10. oktoober 2015

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.