Vastuskiri Rosma Johannese Koolile Põlvamaal

Uudised26.02.2019

Täna saime südamliku kirja Põlvamaal asuvalt Rosma Johannese Kooli perelt, kes tunneb huvi, kuidas näeb Vabaerakond Eesti haridusmaastikku ja mida saab erakond teha selleks, et Eesti esimene waldorfkool ja lasteaed Rosmal saaks areneda. Allpool leiategi Vabaerakonna vastuse.

Rosmakool.ee

Lugupeetud Johannese Kooli pere

Vabaerakond toetub rahvuslik-konservatiivseleideoloogiale. Meie eesmärk on luua vaba ühiskond, milles kõige tähtsaimat rollikannab iga selle liige vaba vaimu ja loomingu, vaba tahte ja pühendumise ningvaba valiku, ettevõtlikkuse ja omaalgatusega. Selles osas on meil ühised juuredja tegevuspõhimõtted ka waldorfkooli väärtusõpetusega, milles samuti lasteindividuaalsuse vaba areng on seatud esikohale.

Rohkemgi veel, ka Johannese Kool Rosmal on Vabaerakonnahariduspoliitika väljatöötanud kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnadega kui õnnereservuaar.Õnnelikult elatud elu taandub armastusele ja usaldusele. Need ei ole kinnirahas, vaid väärtustes – kaastunne, suuremeelsus, õilsus, tundlikkus,pühendumus. Õnn on ennekõike inimarengu kultuuriline saavutus. Kõik algab seegaoma väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisest ja waldorfkooli pedagoogika onselles osas väga kaugele arenenud.

Sellest tulenevalt algab ka Vabaerakonna valimisprogrammihariduspoliitika järgmise valimislubadusega: kannamehoolt haridusliku mitmekesisuse ja erinevate koolitüüpide esindatuse eest meiekultuuriruumis. Lapsevanemad ja vanuse kasvades ka õpilased ise peavad saamavalida kooli lähtuvalt õpilase võimete, huvide, maailmavaate ning rakendatavatepedagoogiliste põhimõtete eripäradest, mis ei tohi aga minna vastuollu Eestiühiskonnas kehtivate väärtus-, ühiselu- ja õigusnormide ning Eestipõhiseadusega.

Toetame ja arendame demokraatlikku koolikultuuri,vähendades hierarhilisi autoritaarseid juhtimisskeeme ning suurendades kõigiosapoolte kaasarääkimisõigust kooliga seotud küsimustes. Toetameõppekava-arendust, mis suurendab isiksuse eripärast lähtuvaid võimalusi jaindividuaalseid õpiradu.

Viime ellu haridusasutuste kogukondlikkuse põhimõtet.Suurendame kooliga seotud subjektide (hoolekogud, omavalitsused, õpilaskogudjm) kaasarääkimis- ja otsustamisõigust üldises hariduspoliitikas, koolielukorraldamisel ja kooli oma näo kujundamisel.

Teine märksõna, mis Rosma vabakooli ja Vabaerakonnaideoloogiat ühendab, on vabatahtlikkus, vabakondlikkus ja kogukonnapõhisus.Vabaerakond ei usu sellesse, et teadmised on tsentraalselt hallatavad jaametiasutuste kontrollitavad. Selles osas tundub meile näiteks erakond Eesti200soov tsentraliseerida kogu Eesti haridussüsteem tagasiastumisena nõukogudeaega. Hea haridus, ekspertiis ja oskusteave sünnivad just praktikutekogukondades, ehk seal, kus on selleks kõige suurem pühendumus.

Vabakondlikud waldorfkoolid on väärtuspõhise jalapsekeskse haridusega oma usaldusväärsust igati tõestanud. Vabaerakond soovibtugevdada vabaühendusi, sh vabakondlike koole sellega, et me vabastame kõikeraisikute annetused ja toetused vabaühendustele lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksust.

Kolmandaks, Vabaerakond toetab hariduspoliitikarahastamisel keskset riiklikku põhimõtet, et kõiki era-, munitsipaal- jariigikoole tuleb kohelda finantseerimisel võrdselt. See võrdne kohtleminelaieneb seega ka vabakondlikele koolidele.

Vabaerakonna eesmärk on säilitada läbi aegade Eestihariduse alustoeks olnud elukohalähedased tugevad põhikoolid. Peame olulisekshoida ning vajadusel ka taastada ja juurde luua kodulähedasi väikseid maakooleja lasteaed-algkoole, eriti kui seda toetab kohaliku kogukonna algatus. Sedaülesannet täidavad piirkonniti sama edukalt just vabakondlikud koolid.

Toetame uute pedagoogiliste arengute jõudmist koolidesse,samas säilitades traditsioone ja toimivaid praktikaid. Väldime mammutkoolide jasuurte klasside teket, mis süvendab lastes anonüümsust ja mahajäetustunnet ninghalvendab nende vaimset tervist. Pooldame erinäoliste mõõduka suurusega koolideteket ja püsimist. Soosime ja väärtustame eri põlvkondi ühendavatekoolikogukondade teket.

Vabaerakond räägib oma programmis palju ennekõikeriikliku kooli ülesehitusest, kuid seda põhjusel, et vabakondlike koole eipeagi riik nii palju reguleerima. Haridusvabadus, haridusmudelite paljusus javaba valik on Vabaerakonna hariduspoliitika nurgakivideks.

Vabaerakonda ja vabakondlike koole ühendab seegi, et mekumbki ei oma täna veel ühiskonna masside toetust, kuid ometi me mõlemad rühimevisalt oma eesmärkide ja väärtuste poole.

Vabaerakond toetab igati Rosma Kooli tegevust ja meotsime teie kooli kogukonnaga konstruktiivset ja pikaajalist koostööd. Seegaärge palun kahelge kunagi kirjutamast ja selgitamast meile oma muresid, mispuudutab kooli korraldust ja vabakoolide eluõigust, sh rahastamise probleeme,ja me püüame teid omalt poolt alati ka aidata nii palju kui see on vähegi meievõimuses.

Lugupidamisega

Kagu-Eesti vabaerakondlased Kaul Nurm, Marika Parv, Urmas Ott, Üllar Vana, Annika Toots, Kati Kongo, Tõnis Lukats, Urmet Külaots, Mihkel Mällo ja Kristi Varul

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.