Viie lapse ema: “rahakoti”-efekti vähendamiseks peab elatisraha arvestama lapse vajadusi

Intervjuu, Uudised21.11.2018

Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juht, viie lapse ema Heli Künnapas räägib põhjalikult, mil moel aidata neid lapsevanemaid, kes on lahutatud, ja neid lapsi, kes elavad neis lahutatud perekondades.

Millised on kolm peamist lahus vanemate laste üleskasvatamisega seotud probleemi, mis vajavad lahendamist? Milline võiks olla riigi roll nende probleemidega tegelemisel?

Suurim probleem praeguse süsteemi juures on, et lahus elavate vanemate puhul pole lapse jaoks tagatud mõlema vanema aktiivne osalemine tema kasvatamises. Tagatud ei ole lapse vajadus mõlema vanemaga regulaarselt kohtuda. Selline ebastabiilsus ja teadmatus mõjub lapse enesehinnangule ning enesetundele väga halvasti.

Kindlasti on probleemiks ka elatise suuruse arvestamine. Küsimus pole selles, kas praegu kehtiv summa on liiga suur või väike. Probleem on vaid ühele poolele (=lahus elavale vanemale) ettekirjutuste tegemises. Mõne lapse puhul on kulud suuremad ja teise puhul väiksemad kui riiklik elatisraha miinimum. Tänasel päeval on see viinud olukorrani, et lahus elav vanem peab sama elatusraha maksma lapsele, kes tegeleb nii kalleid kulutusi nõudva tippspordiga kui lapsele, kellega koos elav vanem saadud raha kõrist alla kallab või kunstküüntele kulutab. Süsteemi tuleks parandada nii, et see arvestaks rohkem lapse vajadustega ja hindaks mõlema lapsevanema osalust.

Oluline miinus praeguse süsteemi juures on seegi, et tegeletakse tagajärgede, mitte ennetamisega. Perede lagunemise puhul räägitakse sellest, kuidas ühelt poolelt raha kätte saada ja kuidas eraldi elavat vanemat mõjutada. Lapse huvidest lähtudes oleks aga parim terve ja õnnelik perekond. Seega tuleks tegeleda ennetusega.

Millised on Vabaerakonna konkreetsed plaanid lahus elavate vanemate laste üleskasvatamise paremaks korraldamiseks (arvestades eelkõige erimeelsustega vanemaid)? Mida tähendab lapse huvidega parimal moel arvestamine?

Lahus elavate vanemate küsimusele eelneb koos elavate vanemate küsimus. Lihtsaim viis probleemi lahendada on seda ennetada. Perekondade lagunemise põhjused on tihti oskamatus paarisuhtes hakkama saada ja lastekasvatuse alased erimeelsused.

Vabaerakond toetab perepoliitikas lapsevanemlike oskuste ja paarisuhte koolituste ja nõustamise kättesaadavaks tegemist kõigile. Enamusel meist ei ole kodust kaasa võtta ideaalselt toimiva perekonna mudelit ja seega oskusi. Nii tuleb neid õppida. Probleemide lahendamise oskused ja teadlikkus iseendast aitaks paljud paarisuhted päästa.

Suure hulga lahutusi on kaasa toonud majandusolukord. Vabaerakond peab oluliseks vähendada märgatavalt tööjõu ja teiste tootmissisendite maksustamist. Näiteks soovime vähendada sotsiaalmaksuga maksustatavale palgatulule kehtiva üksikisiku tulumaksumäära 20%-lt 12%-ni.

Rohkem tuleb maksustada tulu ja kapitali, mitte töötamist ja ettevõtlust. Eriti toetame väikeettevõtlust. See teeb ka tulusamaks kodu lähedal töötamise või oma ettevõtte loomise. Nii püsivad suurema tõenäosusega perekonnad koos. See oleks parim viis lapse huvidega arvestamiseks.

Millised on Vabaerakonna plaanid lahus elavate vanemate laste üleskasvatamise toetamiseks?

Muudame kõigile kättesaadavaks lapsevanemlike ja paarisuhte oskusi õpetavad koolitused. Isegi kui paarisuhet ei suudeta päästa, siis on oluline, et lapsevanemad õpiksid oma käitumist kontrollima, mõistlikult probleeme lahendama, lapse käitumist hindama jne. Teadlikum käitumine aitab lahuselu puhul last säästa ja ka mõlemal vanemal elutervemalt edasi elada.

Suurendame paindlikkust töösuhetes, sealhulgas osalise tööajaga töötamist. See aitaks kindlasti töö- ja pereelu paremini ühildada. Praegune maksusüsteem seda ei soodusta. Vabaerakond toetab sotsiaalmaksu miinimumi kaotamist, mis soodustaks ka osaajaga töötamist.

Terve Eesti heaks!

Toetame praeguse elatisraha maksmise süsteemi korrastamist nii, et ainult rahale toetuv süsteem muutuks rohkem lapse huvidest lähtuvaks. Rohkem tuleb arvestada ka lahus elava lapsevanema soovi lapse kasvatusse panustada. Rahalise poole pealt tuleb aga arvestada mõlema lapsevanema kohustusi ja panust. Vaja on individuaalsemat lähenemist, mitte ainult ühtset summat, mida valimatult kõigile määratakse.

Toetame tasuta kodulähedast lasteaeda. See on eriti oluline nendel paljudel juhtudel, kui last kasvatama jäänud vanem ei saa lahkunud lapsevanemalt lastekasvatuses mingit tuge. Nii on sellisel probleemsel perioodil igale lapsele siiski tagatud alusharidus ja ka toitlustus.

Lasterikastele peredele viime sisse kodulaenu ja autoliisingu saamiseks riikliku garantii (käendamise). Eriti oluline on see üksikvanemate puhul, sest kui lasterikastel peredel on niigi väga keeruline kodulaenu või autoliisingut saada, siis lasterikkal üksikvanemal on see peaaegu võimatu. Samas suure pere puhul on suurema elamise või suurema auto vajadus küsimus, mille lahendamine on eluliselt oluline.

Mida tuleks võtta ette elatisvõlgnike suure hulgaga? Mida teha teisiti, et võlglaste hulk ei oleks nii suur? 

Esmatähtis on korrastada lahus elavatele vanematele kehtivat seadusandlust. Kui praegu on esmatähtis konkreetse summa maksmine, siis luua tuleks süsteem, mis aitaks kaasa lahus elava vanema suuremale kaasamisele reaalsesse lastekasvatusse. Kui lahuselav lapsevanem poleks vaid rahakott ja lapsesse panustamiseks loetakse ka muud, peale elatise, siis ilmselt väheneks ka elatisvõlgnike arv.

Nö rahakotiks-muutumise-efekti vähendamiseks on elatisraha süsteemi korrastamisel vaja arvestada lapse reaalseid vajadusi, mõlema lapsevanema soovi reaalselt ajaliselt lapse kasvatamisel osaleda ja hinnata ka mõlema lapsevanema rahalist panust.

Mida teha, et üks vanem ei saaks last teisest vanemast võõrandada? Mida teha vanemast võõrandunud laste probleemiga?

Vabaerakond usub, et riik peaks üksikisiku ellu sekkuma nii vähe kui võimalik. Samas siiski nii palju kui vajalik. Nii lasub lapse huvide eest seismise, sealhulgas ühest lapsevanemast võõrandumise vältimise kohustus lapsevanematel.

Lahus elavate vanemate puhul on oluline, et lapsel säiliks side mõlema vanemaga. Seega, kui lahus elav vanem seda soovib ega kriminaalseid või muid tõestatavalt mõjuvaid põhjuseid keeldumiseks, peaks igal juhul leidma võimaluse, et laps kohtuks mõlema vanemaga regulaarselt.

Seejuures on oluline, et kättesaadav oleks nõustamisteenus. Isegi kui eesmärk pole perekonda taas liita, on oluline, et nii täiskasvanud kui laps saaksid professionaalset tuge. Eriti just lahuselu algul uue olukorraga harjumiseks.

Pahatahtlikult lapsega seotud kohustustest eemalehoidvate elatisvõlgnike puhul toetame riiklikku elatisraha sissenõudmise süsteemi ja maksmisest kõrvalehoidjate majanduslikku survestamist riiklike sunnivahendite abil. Üksi last kasvatav vanem ei pea lapse kasvutingimuste nimel ise pidama lõputuid kohtuvõitlusi.

Millised on Vabaerakonna muud põhimõtted ja seisukohad lahus vanemate laste üleskasvatamise korralduse kohta?

Vabaerakonna jaoks on oluline toimetulev ja õnnelik perekond. Esmatähtis on ennetamine ja püüdlus perekonnad koos hoida või taas kokku viia. See tähendab nii harimist kui lepitamist. Kuna liiga suur osa meist pole neid oskusi kodust kaasa saanud, siis on praegusel ajal oluline panustada koolitustesse ja nõustamisteenuste kättesaadavaks muutmisse.

Vabaerakonna kõrgeim väärtus on inimese vabadus. Inimese vabadus käib koos sellest tuleneva vastutustundega. See tähendab, et inimesed peavad suutma ise lahendada nii palju endaga seotud küsimusi kui võimalik ja riik ei peaks iga liigutust ette kirjutama ega kontrollima.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.