Põhikiri

Kinnitatud 26.05.2024 üldkogul

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Erakonna nimi on Vabaerakond Aru Pähe (edaspidi: Vabaerakond). Vabaerakonna
nimelühend on VAP.
1.2 Erakonna juhatuse asukoht on Raudtee tn 64, Tallinn, Eesti Vabariik. Vabaerakond
tegutseb Eesti Vabariigis ning vajadusel välismaal.
1.3 Eesmärgid
1.3.1 Vabaerakond on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.3.2 Vabaerakond on kodanike poliitiline ühendus, mille eesmärk on edendada avatud
ühiskonna põhimõtteid ja kaasata otsustusprotsessidesse ühiskonna liikmeid ning
kodanikeorganisatsioone. Vabaerakond seisab näoga rahva poole.
1.3.3 Vabaerakond on avatud dialoogile kodanikuühendustega. Vabaerakonna nimekirjad on
kohalikel, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel avatud kodanikele väljaspool
erakonda, võimaldades ühiselt koostatud valimisprogrammiga kandideerida ka
kodanikuühenduste esindajatel.
1.3.4 Vabaerakonna eesmärk on demokraatliku parlamentaarse poliitika teostamine, mis
põhineb isikuvabadusel, hoolivusel ja traditsioonidel.
1.4 Tegevused
1.4.1 Vabaerakond osaleb Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi ja kohalike
omavalitsuste volikogude valimistel, esitades kandidaate ning tutvustades oma seisukohti.
1.4.2 Vabaerakond lähtub oma tegevuses erakonna programmist ning headest tavadest,
kommetest ja eesmärkidest, mis toetavad ja tugevdavad Eesti Vabariigi sõltumatust ja
iseseisvust.
1.4.3 Erakonnal on oma visuaalne identiteet, mille kasutamist korraldab ja järelevalvet
kasutamise üle teostab Vabaerakonna kontor.
2. ERAKONNA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Erakonna liige
2.1.1 Vabaerakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või
Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes elab püsivalt Eestis.
2.1.2 Vabaerakonna uue liikme võtab tema kirjaliku avalduse alusel Vabaerakonna juhatus.
2.1.3 Liikmel on õigus:
2.1.3.1 saada informatsiooni Vabaerakonna tegevuste kohta;
2.1.3.2 osaleda Vabaerakonna töös;
2.1.3.3 võtta osa Vabaerakonna üritustest;
2.1.3.4 olla valitud Vabaerakonna juht- ja kontrollorganistesse eeldustel, et liikmemaks on
tasutud ja ei ole täitmata aukohtu otsuseid.
2.1.3.5 lahkuda Vabaerakonnast kirjaliku avalduse alusel.
2.1.4 Liikme kohustus on:
2.1.4.1 järgida Vabaerakonna põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;
2.1.4.2 tasuda liikmemaksu, mille suurus on üks (1) eur/kalendrikuus (12 eurot aastas).
Vabaerakonna liige võib motiveeritud põhjustel taotleda juhatuselt liikmemaksuvabastust või
väiksemat liikmemaksu;
2.1.4.3 Vabaerakonna juht- või kontrollorganitesse valituna osaleda nende töös;
2.1.4.4 aidata kaasa Vabaerakonna ja Eesti arengule ning Vabaerakonna programmiliste
eesmärkide saavutamisele.
2.2 Erakonna toetajaliige
2.2.1 Vabaerakonna toetajaliige võib olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik. Toetajaliikmeks
võib olla ka vähemalt 16-aastane kodanik, kes elab püsivalt Eestis. Toetajaliige ei tohi
kuuluda ühtegi teise Eestis registreeritud erakonda.
2.2.2 Vabaerakonna toetajaliikmel on kõik Vabaerakonna liikme õigused ja kohustused, kui
põhikirjas ei ole määratud teisiti.
2.2.3 Toetajaliige võetakse vastu piirkonna juhatuse poolt kirjaliku avalduse alusel. Selle
puudumisel Vabaerakonna juhatuse poolt.
2.2.4 Toetajaliige ei pea maksma liikmemaksu.
2.2.5 Toetajaliige ei saa hääletada ega kandideerida Vabaerakonna üldkoosolekul valitavatele
kohtadele.
2.3 Erakonna liikme ja toetajaliikme väljaarvamine
2.3.1 Liikme ja toetajaliikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata Vabaerakonna
juhatus juhul, kui liige on saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus Vabaerakonna
põhikirjaga või kahjustab tahtlikult erakonna mainet. Juhatuselt saab motiveeritud ettepaneku
alusel liikme väljaarvamise arutamist nõuda Vabaerakonna aukohus või piirkonnaühenduse
juhatus vastavalt liikme piirkondlikule kuuluvusele.
2.3.2 Juhatuse sellekohase otsuse võib vaidlustada Vabaerakonna aukohtus või üldkoosolekul.
Kui aukohus jääb erinevale seisukohale, arutab juhatus väljaarvamise otsust uuesti.
Aukohtu otsus on juhatusele soovituslik.
2.4 Vabaerakond ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.
3. ÜLDKOOSOLEK
3.1 Vabaerakonna kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
3.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
vähemalt kümne (10) päevase etteteatamisega, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja
päevakorra eelnõu erakonna sisekommunikatsioonikanalites.
3.3 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kahenädalase etteteatamisega, kui
seda nõuab vähemalt 1/10 Vabaerakonna liikmetest.
3.4 Üldkoosolek:
3.4.1 valib liikmete hulgast esimehe kaheks aastaks;
3.4.2 valib liikmete hulgast 5 – 7 juhatuse liiget kaheks aastaks;
3.4.3 valib liikmete hulgast 3-liikmelise aukohtu ja 3-liikmelise revisjonikomisjoni kaheks
aastaks;
3.4.4 võtab vastu ja kinnitab Vabaerakonna põhikirja ja programmi ning teeb nendes
muudatusi ja täiendusi;
3.4.5 kinnitab majandusaasta aruande;
3.4.6 kinnitab liikmemaksu suuruse;
3.4.7 võtab vastu üldpoliitilisi seisukohti;
3.4.8 korraldab kuulamisi valitud juht- ja kontrollorganitele;
3.4.9 korraldab teisi tegevusi vastavalt heale tavale ja kehtivale seadusandlusele.
3.5 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete
lihthääleenamusega.
3.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest on liikmetele ette teatatud vähemalt 10
päeva enne toimumist erakonna sisekommunikatsiooni kanalites.
3.7 Igal hääleõigusliku liikme häälte arv üldkoosolekul tuletatakse valemist: ruutjuur valitava
organi liikmete arvust ümardatuna suurema täisarvuni.
3.8 Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel. Valituks osutuvad enim hääli saanud
kandidaadid.
3.9 Volituse alusel Vabaerakonna liikme esindamine üldkoosolekul ei ole lubatud
3.10 Erakonna üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
3.10.1 Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja
vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud;
3.10.2 Üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.
3.10.3 Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele
kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute
nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja
avaldused.
4. ESINDUSKOGU
4.1 Esinduskogu juhib Vabaerakonna tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal talle põhikirjaga
seatud raamides ja pädevuses.
4.2 Esinduskogu moodustub erakonna piirkonna esindajatest, toimkondade ja ühenduste
esindajatest, Riigikogu fraktsiooni liikmetest, juhatuse liikmetest, Euroopa Parlamendi
liikmetest ja Vabariigi Valitsuse liikmetest;
4.2.1 piirkondade ja toimkondade esindajate arvu esinduskogus määrab esinduskogu
kodukord, selle puudumisel juhatuse ettepanekul üldkoosolek.
4.3 Esinduskogu:
4.3.1 valib enda hulgast kolmeliikmelise juhatuse, mis koosneb esimehest ja kahest
aseesimehest ja kinnitab oma kodukorra;
4.3.2 võtab vastu poliitilisi seisukohti, otsuseid ja tegevuskavu, esitab ettepanekuid ja
seaduseelnõude algatusi;
4.3.3 kinnitab erakonna Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste programmi ja
valimisnimekirjad, erakondadevahelised lepped ja valitsusdelegatsiooni koosseisu;
4.3.4 korraldab muid erakonna tegemisi vastavalt heale tavale ja kehtivale seadusandlusele.
4.4 Esinduskogu tuleb kokku vähemalt neli korda aastas vähemalt kahenädalase
etteteatamisajaga:
4.4.1 esinduskogu kutsub kokku esinduskogu juhatus;
4.4.2 esinduskogu võib korraldada erakorralisi koosolekuid vähemalt kahepäevase
etteteatamisega; erakorralise esinduskogu võib kokku kutsuda ka erakonna juhatus.
5. JUHATUS
5.1 Juhatusse kuuluvad esimees ja üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmed.
5.2 Juhatus:
5.2.1 määrab aseesimeeste arvu ja valib enda hulgast aseesimehe(d);
5.2.2 korraldab Vabaerakonna tegevust;
5.2.3 korraldab Vabaerakonna majanduslikku tegevust, sh kinnitab Vabaerakonna eelarve;
5.2.4 loob büroo ja palkab töötajaid;
5.2.5 kutsub kokku üldkoosoleku, koostades selleks vajalikke eelnõusid ja aruandeid;
5.2.6 moodustab vajadusel valdkonnapoliitilisi toimkondi ja töörühmi Vabaerakonna
eesmärkide elluviimiseks ja koordineerib nende tegevusi;
5.2.7 koondab ja edastab Vabaerakonna poliitilisi seisukohti;
5.2.8 registreerib piirkondi vastavalt põhikirjale ja piirkonna sooviavaldusele;
5.2.9 täidab muid kohustusi ja korraldusi vastavalt üldkoosoleku ja esinduskogu otsustele ning
kehtivale seadusandlusele.
5.3 Juhatuse otsused võetakse vastu, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
5.4 Juhatuse koosolekud on avatud kõigile erakonna liikmetele
5.5 Kui juhatuse liige loobub valitud kohast, saab asendusliikmena juhatuse liikmeks
üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud liige. Võrdsete häältearvu korral
määratakse uus juhatuse liige liisu heitmise teel.
6. ESIMEES
6.1 Koordineerib ja juhib juhatuse tegevust, tema puudumisel juhib tegevust aseesimees.
Viimase puudumisel vanim juhatuse liige;
6.2 Esindab ühingut läbirääkimistel teiste organisatsioonidega, kui juhatus ei ole otsustanud
teisiti.
6.3 Esimehel on õigus esindada Vabaerakonda kõikides juriidilistes toimingutes. Esimees
võib volitada õigustoiminguteks aseesimeest ja tegevjuhti.
7. PIIRKOND
7.1 Erakonna territoriaalne üksus on piirkond. Piirkond on vastavuses Riigikogu valimiste
valimisringkonnaga. Lubatud on jagunemine maakondade ja Tallinna linnaosade kaupa.
7.2. Piirkonna moodustamise ja jagunemise otsuse teevad vastavate piirkondade liikmed.
Piirkond võib piirkonna juhatuse otsusel moodustada vastavalt vajadusele osakondi.
7.3 Piirkonna kõrgeimaks organiks on piirkonna üldkoosolek, mis koguneb vähemalt kord
aastas. Üldkoosolekul valitakse piirkonna juhatus kuni kaheks aastaks.
7.4 Piirkonna juhatus juhib piirkonda üldkogude vahelisel ajal. Piirkonna juhatus koordineerib
kohalike poliitikate loomist ning selles osalemist, hoiab sidet kohalike valimisliitude ja
kodanikeühendustega.
8. TOIMKONNAD, ÜHENDUSED
8.1 Liikmetel ja toetajaliikmetel on õigus algatada ühendusi ning kuni kümme
valdkonnapoliitilist toimkonda.
8.1.1 Ühendused ja toimkonnad kinnitab ja lõpetab Vabaerakonna juhatus.
9. AUKOHUS
9.1 Aukohus juhindub oma tegevuses erakonna põhikirjast ja eetilistest põhimõtetest.
9.2 Aukohus tegeleb ühingus tekkivate eetiliste ja isikutevaheliste vaidlustega ning vaatab
läbi Vabaerakonna liikmete esitatud kaebused ja ettepanekud ning teeb omapoolseid
ettepanekuid juhatusele.
9.3 Aukohtu ettepanekud juhatusele on soovituslikud, kuid juhatus peab neid arutama ja
langetama otsuse.
9.4 Aukohus koostab aukohtu menetluskorra ja esitab selle juhatusele kinnitamiseks.
Menetluskord on kättesaadav Vabaerakonna koduleheküljel.
9.5 Aukohtu liige ei saa olla erakonna Vabaerakonna esimees, juhatuse ega
revisjonikomisjoni liige.
9.6 Kui aukohtu liige loobub valitud kohast, saab aukohtu liikmeks üldkoosolekul järgmise
hääletamistulemuse saanud kandidaat.
10. REVISJONIKOMISJON
10.1 Revisjonikomisjon tegeleb Vabaerakonna finantskorra, põhikirja ja kodukorra
järelevalvega.
10.2 Revisjonikomisjon koostab menetluskorra, mille kinnitab juhatus. Revisjonikomisjoni
menetluskord on kättesaadav Vabaerakonna koduleheküljel.
10.3 Revisjonikomisjoni liige ei saa olla esimees, juhatuse ja Aukohtu liige.
10.4 Kui revisjonikodmisjoni liige loobub valitud kohast, saab revisjonikomisjoni liikmeks
üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud kandidaat.
11. BÜROO
10.1 Juhatus nimetab esimehe ettepanekul vajadusel ametisse tegevjuhi;
11.1.1 tegevjuht võib olla juhatuse liige;
11.1.2 tegevjuht korraldab juhatuse otsuste täitmist;
11.2 Tegevjuht esitab juhatusele kinnitamiseks teised büroo töötajad.
12. ERAKONNA LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE
12.1 Vabaerakonna lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama
üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
12.2 Üldkoosolek, olles otsustanud Vabaerakonna lõpetamise või jagunemise, moodustab
komisjoni vara jagamiseks. Vabaerakonna lõpetamisel määrab üldkoosolek vara jagamiseks
õigustatud isikud. Vabaerakonna lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavuses
kehtivate seadustega.
12.3 Vabaerakonna ühinemisotsust peab toetama üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.
12.4 Ühinemislepingu koostavad ühinevate erakondade juhatused ning see jõustub pärast
poolte poolt allkirjastamist ja ühinevate erakondade üldkoosolekutel kinnitamist.
Ühinemislepinguga võib näha ette tähtajalisi erandeid põhikirja suhtes