Terve Eesti heaks!

Kõik ei sünni võrdselt rikkana. Heas riigis sünnivad kõik võrdsete võimalustega. Tuleviku Eestis sõltub elujärg pingutusest, mitte päritolust.

Mida teeme?

Meie 2019 lubadused valdkonniti

 1. Kvaliteetne elukeskkond kogu Eestis!

  Eesti on suurem kui üksnes Tallinn. Tagame riiklike teenuste kättesaadavuse võrdselt ka maal ja väikelinnades.

 2. Töökohad maale!

  Tõstame regionaalpoliitika keskmesse ettevõtluse, töökohtade ja majandusliku konkurentsivõime arendamise kõikides piirkondades üle Eesti.

 3. Ühtlustame Eesti piirkondade arengut.

  Jagame Eesti EL struktuurifondide toetuste taotlemisel kaheks eraldi majanduspiirkonnaks, et aidata ülejäänud Eesti Tallinnale järele.

 1. Omastehooldajatele alampalk!

  Kümned tuhanded omastehooldajad teevad 24-tunniseid tööpäevi, loobudes oma tööst. Teeme nende ja hooldatavate elu kergemaks.

 2. Lasterikastele peredele laen riikliku garantiiga!

  Pere kasvades anname lasterikastele peredele riikliku garantii vajadustest lähtuva suurusega eluaseme ja liiklusvahendi soetamiseks.

 3. Lühendame ravijärjekordi!

  Info liikumine peab muutuma meditsiiniasutuste vahel kiiremaks ja e-lahendused kaasaegsemaks.

 1. Eesti keele hoidmine.

  Toetame eesti teadus- ja tehnoloogiakeele arendamist ja eestikeelse teaduse populariseerimist.

 2. Igale lapsele tasuta huviring!

  Vabaerakond väärtustab kultuurielus osalemist kui inimese vaba eneseavalduse vormi.

 3. Väärtustame kultuuripärandit.

  Loome tingimused kultuuripärandi säilimiseks ja lihtsustame selle kättesaadavust.

 1. Tasuta lasteaiakoht igale lapsele!

  Kodulähedane lasteaiakoht ei tohi sõltuda pere elukohast ja sissetulekust.

 2. Õpetajale kõrgem palk ja väiksem koormus!

  Tõstame õpetaja palga 2023. aastaks 1,5-kordseks Eesti keskmisest.

 3. Seisame eestikeelse kõrghariduse eest!

  Omakeelse kõrghariduseta ei ole me kultuurrahvas. Edendame eesti keelt kõrgkoolis ja teaduses.

 1. Taastuvenergia esmatähtsaks.

  Kasvatame taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 vähemalt 50%-ni energia lõpptarbimisest.

 2. Metsa raiemaht range kontrolli alla!

  Eesti metsad on meie rahvuslik aare. Kaitseme metsi üleraide eest.

 3. Teeme Eesti prügivabaks!

  Võtame vähemalt poole Eestis tekkivast prügist taaskasutusele! Loome neist uued tooted või energia.

 1. Langetame tulumaksu 12 protsendile!

  Iga keskmise palga teenija saab selle tulemusel aastas 800 eurot rohkem kätte.

 2. Liidame pensioni I ja II samba ning vabastame pensionid tulumaksust!

  Keskmise pensioni väljamakse kasvab 130 euro võrra kuus.

 3. Vähendame ametnikukesksust!

  Muudame bürokraatlikud protsessid inimlikumaks! Ametiasutused peavad inimese elu tegema kergemaks, mitte keerulisemaks.

 1. Seome kaitsjate palgad keskmise palgaga!

  Politsei, piirivalve, päästjate ja kaitseväelaste majanduslik heaolu suurendab sise- ja välisturvalisust.

 2. Suurendame eestlaste võimekust riigi kaitsmisel.

  Viime nutika kaitsevõimekuse igaüheni, et vähendada propaganda ja valeuudiste võimu.

 3. Väärtustame veterane.

  Parandame veteranide võimalusi ümberõppeks talle sobival ajal teenistuse jooksul.

 1. Kaotame mõttetud ministrikohad!

  Igas ministeeriumis olgu üks vastutaja.

 2. Riigivargad puuri!

  Võitleme korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga ja karmistame karistusi.

 3. Viime riigi e-teenused iga kodanikuni!

  Tagame kaasajastatud e-teenused, interneti-taristu ja kasutajaoskused.

 1. Tartu rahulepe on Eesti riikluse alus!

  Piirileppega läheme edasi, kui Venemaa tunnistab Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust.

 2. Ei kohustuslikele pagulaskvootidele.

  Lähtume humanitaarabi andmisel põhimõttest, et probleemid lahendataks seal, kus nad on tekkinud.

 3. Toetame rahvaste enesemääramise õigust.

  Kaitseme põliselt oma territooriumil elavate rahvaste keelelist, kultuurilist ja rahvuslikku iseolemist.

Erakond ja valitsemine

Eesti Vabaerakonna sünnipäev on 20. septembril 2014, kui kogunes Vabaerakonna asutav koosolek, mis võttis vastu erakonna põhikirja ja programmi ning valis juhtorganid.

Eesti Vabaerakonnast on saanud jõudsalt arenev ja kasvav organisatsioon oma autonoomsete piirkondadega üle kogu Eesti.

HEIKI LILLErakonna esimees

lill.heiki@gmail.com

+37256659954

MÄRT LÄÄNEMETSEsinduskogu juhatus, Erakonna aseesimees

mart_laanemets@yahoo.com

+3725518847

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.